ฟอรั่ม

WELCOME TO BOU ฟอรั่ม

  • ฟอรั่ม
  • กระทู้
  • ข้อความ
  • ล่าสุด
  • Student Name List Year 2018 update 30 April 2018
   1 3313120181001 Doctoral degree พระ พิชัยนาท ภักดีเสนานฤนารถ PHRA PICHAINART PHAKDEESENANARUENAT USA. 29 มิย.61
   2 3313120181002 Doctoral degree พระ บุณยกร ไกยะฝ่าย PHRA BOONYAGORN KAIYAFAI USA. 29 มิย.61
   3 3313120181003 Doctoral degree นาง รตนพร สงค์ประเสริฐ Ms. RATANAPON SONGPRASERT USA. 29 มิย.61
   4 3313120181004 Doctoral degree นาง รุ่งนภา พรมเพชร Ms. ROONGNAPA PROMPETCH USA. 29 มิย.61
   5 3313120181005 Doctoral degree นางสาว จิตติยา วาจี Miss JITTIYA WAJEE THAILAND 29 มิย.61
   6 3313120181006 Doctoral degree นาย ธวัช ราษฎร์โยธา Mr. THAWAT RATYOTHA THAILAND 29 มิย.61
   7 3313120181007 Master degree นาง พอลล่า เค รุ่งสว่าง Ms. PAULA RUNGSAWANG USA. 29 มิย.61
   8 3313120181008 Master degree นาย ฐิติกร พุทธธรรมมณี Mr. THITIKORN PHUTTHATHAMMANEE USA. 29 มิย.61
   9 3313120181009 Bachelor Degree น.ส. จิตรา ศรีคำ Miss JITTRA SEEKHUM USA. 29 มิย.61
   10 3313120181010 Bachelor Degree นาย ชานนท์ พรมสวาท Mr. CHANON PROMSAWAT THAILAND 29 มิย.61
   11 3313120181011 Bachelor Degree นาง ผ่องศรี เช็ง Mrs. PONGSRI CHENG USA. 29 มิย.61
   12 3313120181012 Bachelor Degree พระ นิพนธ์ ฤทธิเสน PHRA NIPON RITTISEN THAILAND 29 มิย.61
   13 3313120181013 Bachelor Degree พระมหา สมพร บุญประเสริฐ PHRAMAHA SOMPON BUNPRASOET THAILAND 29 มิย.61
   14 3313120181014 Bachelor Degree นาง รีนา นาบุญ Mrs. REENA NABOON USA. 29 มิย.61
   15 3313120181015 Bachelor Degree นาง รุ่งณกาล ยมลกวี Mrs. RUNGNAKARN YAMONKAWEE USA. 29 มิย.61
   16 3313120181016 Bachelor Degree น.ส. วรรณิสา ถาวรชาติ Miss WANNISA THAWORNCHAT USA. 29 มิย.61
   17 3313120181017 Bachelor Degree น.ส. วรินทร์ทิพย์ แจงดี Miss WARINTHIP JAENGDEE USA. 29 มิย.61
   18 3313120181018 Bachelor Degree นาง วิไลลักษณ์ ฮอด์ก Mrs. WILAILAK HODGE USA. 29 มิย.61
   19 3313120181019 Bachelor Degree น.ส. ศิริณา เคนนันท์ Miss SIRINA KHENNAN USA. 29 มิย.61
   20 3313120181020 Bachelor Degree น.ส. สุภาวรรณ พุทธธรรมมณี Miss SUPAWAN PHUTTHATHAMMANEE USA. 29 มิย.61
   21 3313120181021 Bachelor Degree นาง วิรังรอง ถาวโรทิพย์ Ms. VIVIAN W . TAWAROTIP USA. 29 มิย.61
   22 3313120181022 Bachelor Degree น.ส. จิราภรณ์ ซอเรนทีโน่ Ms. JIRAPORN SORRENTINO USA. 29 มิย.61
   23 3313120181023 Doctoral degree นาง เพ็ญศรี ศรประสิทธิ Mrs. PENSRI SORNPRASITTI USA. 29 มิย.61
   24 3313120181024 Doctoral degree นาง สริตา สังข์เฉย Mrs. SARITA SUNGCHEU USA. 29 มิย.61
   25 3313120181025 Master degree น.ส. จิราภรณ์ วณิชกุล Ms. JIRAPORN VANIJKUL USA. 29 มิย.61
   26 3313120181026 Bachelor Degree น.ส. จันทิมา รอดปั้น Mrs. JANTIMA RODPAN USA. 29 มิย.61
   27 3313120181027 Master degree พระ ชาติชาย สังข์เฉย PHRA CHADCHAI SUNGCHEU THAILAND 29 มิย.61
   28 3313120181028 Master degree น.ส. วรรณะ เชื้อวิตุลย์ Ms. VANNA CHUAVIDULAYA USA. 29 มิย.61
   29 3313120181029 Master degree นาง พวงผกา ศรประสิทธิ Ms. PUANGPAKA SORNPRASITTI USA. 29 มิย.61
   30 3313120181030 Bachelor Degree นาย นคร สังข์เฉย Mr. NKORN SUNGCHEU THAILAND 29 มิย.61
   31 3313120181031 Bachelor Degree นาง สายลดา เบลิซาริโอ Mrs. SAIYLADA BELISARIO USA. 29 มิย.61
   32 3313120181032 Bachelor Degree นาง นิอร ชื่นชม Mrs. NION CHUENCHOM USA. 29 มิย.61
   33 3313120181033 Bachelor Degree น.ส. สุธีรา รุ่งสว่าง Miss SUTEERA RUNGSAWANG THAILAND 29 มิย.61
   34 3313120181034 Doctoral degree นาง นิศา คิง MRS. NISA KING USA. 29 มิย.61
   35 3313120181035 Bachelor Degree คุณ ดวงพร มหาราช THAILAND 29 มิย.61
   36 3313120181036 Bachelor Degree คุณ สกุลพร สิระพีร์ THAILAND 29 มิย.61
   37 3313120181037 Bachelor Degree นาง บัว พงษ์มา MRS. BUA PONGMA THAILAND 29 มิย.61
   38 3313120181038 Bachelor Degree คุณ นริสรา วงค์ชัย THAILAND 29 มิย.61
   39 3313120181039 Bachelor Degree นาย เสถียรพงษ์ วงษ์สงฆ์ MR. SATIENPONG WONGSONG THAILAND 29 มิย.61
   40 3313120181040 Doctoral degree นาง สุวรรณี สื่อวงศ์สุวรรณ MRS. SUWANNEE SUEWONGSUWAN ชุมแพ 2 มิย.61
   41 3313120181041 Doctoral degree hc. นาย ภูมินันท์ รุ่งเรืองกูร MR. PHUMINAN RUNGRUEANGKUN ชัยภูมิ รับแล้ว 4 เมย.61
   42 3313120181042 Doctoral degree hc. นาย อธิพงษ์ อาทรบวรกิจ MR. ATIPONG  ARETHOUNBORWOUNKIT ชัยภูมิ รับแล้ว 4 เมย.61
   43 3313120181043 Master degree hc. นาย ไพบูลย์ พัฒนอางกูร MR. PHAIBOON PATANAUNGKUL มภช. รับแล้ว 4 เมย.61
   44 3313120181044 Doctoral degree hc. นาย ลือชัย คำมี MR. LUECHAI CUMMEE ชัยภูมิ รับแล้ว 4 เมย.61
   45 3313120181045 Doctoral degree hc. นาย วิชัย สื่อวงศ์สุวรรณ MR. WICHAI SUEWONGSUWAN ชุมแพ 2 มิย.61
   46 3313120181046 Doctoral degree นางสาว ยลดา สื่อวงศ์สุวรรณ MISS YONLADA SUEWONGSUWAN ชุมแพ 2 มิย.61
   47 3313120181047 Master degree นาย ชานน สื่อวงศ์สุวรรณ MR. CHANON SUEWONGSUWAN ชุมแพ 2 มิย.61
   48 3313120181048 Doctoral degree นาย ชานนท์ นิธิเมธาวี MR. CHANON NITHIMAYTHAVEE จันทบุรี 2 มิย.61
   49 3313120181049 Doctoral degree นาย นิรันดร์ บินประทาน MR. NIRUN INPRATHAN เชียงใหม่ 0
   50 3313120181050 Master degree นางสาว อรัญชญา วงษ์ขันธ์ MISS ARANCHAYA WONGKHAN อุบลราชธานี 0
   51 3313120181051 Bachelor Degree นาย วีรยุทธ มูลคำเหลา MR. WEERAYUT MOONKAMLAO อุบลราชธานี 0
   52 3313120181052 Bachelor Degree นางสาว วราภรณ์ วงษ์ดิฐ MISS WARAPORN WONGDIT อุบลราชธานี 0
   53 3313120181053 Bachelor Degree นาย ประทาน เอ้โทบุตร MR. PRATAN A-TOBUY อุบลราชธานี 0
   54 3313120181054 Bachelor Degree นาง สมนึก จันเดิม MRS. SOMNUK JAMDOEM ตราด 10 มิย.61
   55 3313120181055 Bachelor Degree นาง กมลวรรณ รุจิอาจ MRS. KAMOLWAN RUJIARD ตราด 10 มิย.61
   56 3313120181056 Bachelor Degree นางสาว พรทิพย์ ธนะประสพ MISS PORNTHIP TANAPRASOP ตราด 10 มิย.61
   57 3313120181057 Bachelor Degree นาง ราตรี จันเดิม MRS. RATREE JANDERM ตราด 10 มิย.61
   58 3313120181058 Bachelor Degree นางสาว สุภาพ ถนอมวงษ์ MISS SUPHAP THANOMWONG ตราด 10 มิย.61
   59 3313120181059 Bachelor Degree นางสาว ณีรนุช อธิอุดมผล MISS NEERANUT ATIUDOMPHOL ตราด 10 มิย.61
   60 3313120181060 Bachelor Degree นางสาว ธิดารัตน์ พันธุ MISS THIDARAT PHANTU ตราด 10 มิย.61
   61 3313120181061 Bachelor Degree นาง ณัชฐ์มันญา วรรณประทีป MRS. NUTCHAMENYA WANNAPRATEEP ตราด 10 มิย.61
   62 3313120181062 Bachelor Degree นาย วัชระ มันทวิล MR. WATCHARA MUNTHAWIL ตราด 10 มิย.61
   63 3313120181063 Bachelor Degree นางสาว พรนิภา ฤทธิศาสตร์ MISS PORNNIPA RITISAD ตราด 10 มิย.61
   64 3313120181064 Bachelor Degree นาย ปัญญา อนันต์ MR. PANYA ANAN ตราด 10 มิย.61
   65 3313120181065 Bachelor Degree นาย ไพรัช ศิริพันธ์ MR. PHAIRAT SIRIPHAN ตราด 10 มิย.61
   66 3313120181066 Bachelor Degree นาย พิษณุ สุขคา MR. PISANU SUKKONG ตราด 10 มิย.61
   67 3313120181067 Bachelor Degree นางสาว ลาวัลย์ จงประจันทร์ MISS LAWAN JONGPRAJUN ตราด 10 มิย.61
   68 3313120181068 Bachelor Degree นางสาว จันทร์เพ็ญ ประศาสน์ศิลป์ MISS CHANPHEN PASATSILP ตราด 10 มิย.61
   69 3313120181069 Bachelor Degree นาย อรรถพล เกศา MR. ATTHAPHON KESA เชียงราย 26 พค.61
   70 3313120181070 Bachelor Degree นางสาว ปวีณา สมศรี MRS. PAWEENA SOMSRI เชียงราย 26 พค.61
   71 3313120181071 Master degree นาย เวชพิสิฐ เกษรพันธ์ เชียงราย 26 พค.61
   72 3313120181072 Doctoral degree นาย ศุภวิชญ์ โรมแพน MR. SUPHAWIT ROMPAEN มหาสารคาม 0
   73 3313120181073 Master degree นาง สุรีย์พร ธรรมบุตร MRS. SURIPHON THAMMABUT มภช.โคราช 0
   74 3313120181074 Doctoral degree นาย สมชาย พงษ์เทพิน MR. SOMCHAI PHONGTAPIN 0
   75 3313120181075 Master degree นาวาเอก ดวง พึ่งสุรินทร์ Capt. DUANG PUENGSURIN จันทบุรี 10 มิย.61
   76 3313120181076 Doctoral degree นางสาว อารยา ศิริสวัสดิ์ MISS ARAYA SIRISAWAT จันทบุรี 10 มิย.61
   77 3313120181077 Doctoral degree นาง พุทธชาดิ สุขสิงห์ MRS. PUTTHACAT  SUKSING จันทบุรี 10 มิย.61
   78 3313120181078 Bachelor Degree   hc. นาย ทินกร แกล้วกล้า MR. THINNAKORN KLAEWKLA เชียงราย
   79 3313120181079 Bachelor Degree   hc. นางสาว พิมพ์นารีย์ นัยติ๊บ MISS PIMNNARI NAITIB เชียงราย 0
   80 3313120181080 Bachelor Degree   hc. นาย สกล ศรีอ้วน MR. SAKON SRIAOUN เชียงราย 0
   81 3313120181081 Doctoral degree hc. นาย ทรงเพชร ใจทน MR. SONGPHET JAITON เชียงราย 0
   82 3313120181082 Doctoral degree hc. นาย ธานี นามณีวรรณ์ MR. THANEE NAMANEEWAN เชียงราย 0
   83 3313120181083 Bachelor Degree   hc. นาย ณพิชญ์ พรหมเทพ MR. NAPITCH PROMTHAP เชียงราย 0
   84 3313120181084 Doctoral degree hc. นาย แปลก เดชะบุญ MR. PLAEK DECHABOON เชียงราย 0
   85 3313120181085 Master degree hc. นางสาว ถนอมศรี แสนยอด MISS THAMONSRI SAENYOD เชียงราย 0
   86 3313120181086 Bachelor Degree   hc. นาย กฤษฎา นามรัตน์ MR. KRITSADA NAMRUT เชียงราย 0
   87 3313120181087 Doctoral degree hc. นาย เกียรติศักดิ์ อุดขา MR. KIATTISAK UDKHA เชียงราย 0
   88 3313120181088 Doctoral degree hc. นาย บุญธรรม พรหมปลูก MR. BOONTHAM PROMPLAG เชียงราย 0
   89 3313120181089 Bachelor Degree   hc. นางสาว กชกร สมประสงค์ MISS KOTCHAKORN SOMPHASONG เชียงราย 0
   90 3313120181090 Bachelor Degree   hc. นาย พัชรพล เชื้อหมั่น MR. PHATCHARAPHON CHUEAMAN เชียงราย 0
   91 3313120181091 Bachelor Degree   hc. ร้อยตรี วิชิต อินทนันชัย 2,Lt. VICHIT AINTHANANCHAI เชียงราย 0
   92 3313120181092 Master degree hc. นาย สุเนตร โกมล MR. SUNATE KOMOL เชียงราย 0
   93 3313120181093 Doctoral degree h.c. นาย ทอง ศีละวงษ์ MR. THONG SEERAWONG มภช. (ขอนแก่น) 0
   94 3313120181094 Doctoral degree คุณ พัชราวรรณ แก้วกันทะ เชียงราย 0
   95 3313120181095 Master degree คุณ อภิชาติ ใจใหม่ เชียงราย 0
   96 3313120181096 Master degree คุณ สุพรรษา ทองเรือง เชียงราย 0
   97 3313120181097 Master degree คุณ อมรพรรณ ขันทะ เชียงราย 0
   98 3313120181098 Master degree คุณ ภานุทรากูล คงตุ่น เชียงราย 0
   99 3313120181099 Master degree คุณ กรภทร์ กำพรม เชียงราย 0
   100 3313120181100 Master degree คุณ สุภาวดี วงศ์บุตร เชียงราย 0
   101 3313120181101 Master degree คุณ วีระพล พรมเมือง เชียงราย 0
   102 3313120181102 Doctoral degree นาย พงษ์ศักดิ์ อวัยวานนท์ MR. PONGSAK AWAIYAWANON สถาบันประชาธิปไตยฯ(สมุทรสาคร) 20 พค.61
   103 3313120181103 Doctoral degree นาง เบญจพร ชัยเนตรวาณิชย์ MISS BENJAPORN CHAINETHVANICH สถาบันประชาธิปไตยฯ(นนทบุรี) 20 พค.61
   104 3313120181104 Bachelor Degree นาง อรอุมา วรรณวสุธร MISS ONUMA WANNAWASUTHON สถาบันประชาธิปไตยฯ 20 พค.61
   105 3313120181105 Bachelor Degree นาย สุวโรจน์ ชวนันท์ธนะโภคิน MR. SUWAROJ CHAWANUNTHANAPHOKHIN สถาบันประชาธิปไตยฯ(กรุงเทพฯ) 20 พค.61
   106 3313120181106 Master degree นาง สมศรี โพธิ์ประสิทธิ์ MISS SOMSRI PHOPRASIT สถาบันประชาธิปไตยฯ(ราชบุรี) 20 พค.61
   107 3313120181107 Doctoral degree นาย ไกรทอง กล้าแข็ง MR. KRAITHONG KLAKHANG สถาบันประชาธิปไตยฯ(ศรีสะเกษ) 20 พค.61
   108 3313120181108 Master degree นาง เพ็ญนภา สแกกส์ MRS. PHENNAPHA SKAGGS สถาบันประชาธิปไตยฯ(อุดรธานี) 20 พค.61
   109 3313120181109 Master degree นาย พงศ์ทร บัวแย้ม MR. PONGSATORN BUAYAEM สถาบันประชาธิปไตยฯ(ปราจีนบุรี) 20 พค.61
   110 3313120181110 Doctoral degree นาย ปรีดา บุญเพลิง MR. PREEDA BOONPLERNG สถาบันประชาธิปไตยฯ 20 พค.61
   111 3313120181111 Doctoral degree พระ ถนิต สันติกโร พรหมสถิต PHA THANIT PROMSATIT สถาบันประชาธิปไตยฯ 20 พค.61
   112 3313120181112 Doctoral degree นาง พรรณงาม สมณา MRS. PANNGAM SAMANA เชียงใหม่ 0
   113 3313120181113 Doctoral degree นาง จิดาภา กวีวรากร MRS. JIDAPA KAVEEWARAKORN กระบี่ 20 พค.61
   114 3313120181114 Doctoral degree นาง จันฑมาศ วงษ์เสรี MRS. JANTHAMAS WONGSAREE มภช. 0
   115 3313120181115 Bachelor Degree  h.c. นาย ศรีนวล สมโภชน์ เชียงราย 0
   116 3313120181116 Bachelor Degree  h.c. นาย ศุกร์ พูลแก้ว เชียงราย 0
   117 3313120181117 Bachelor Degree นาย สุบิน แสงมณี MR. SUBIN SAENGMANEE เชียงราย 0
   118 3313120181118 Bachelor Degree นาย จำลอง แก้วบุญมา MR. CHAMLONG KAEWBUNMA เชียงราย 0
   119 3313120181119 Bachelor Degree นาง นงลักษณ์ คืนสติ เชียงราย 0
   120 3313120181120 Bachelor Degree นางสาว เทียนสม หาดไร่ เชียงราย 0
   121 3313120181121 Bachelor Degree นาย ศุภกร ลินมูล MR. SUPHAKORN LINMOON เชียงราย 0
   122 3313120181122 Bachelor Degree นาง เอมชพันธ์ ปาแก้ว MRS. AEMCHAPHAN PAKAEW เชียงราย 0
   123 3313120181123 Bachelor Degree นางสาว สุดา หล้าปา MISS SUDA LAPA เชียงราย 0
   124 3313120181124 Bachelor Degree นางสาว ณัฐมล พูลทวี เชียงราย 0
   125 3313120181125 Bachelor Degree นางสาว สโรชา พรมตัน เชียงราย 0
   126 3313120181126 Bachelor Degree นาย นฤเทพ แสงสุวรรณ เชียงราย 0
   127 3313120181127 Bachelor Degree นางสาว สุวิภา นันต๊ะเต๋ เชียงราย 0
   128 3313120181128 Bachelor Degree นาง นงเยา เรือนคำ เชียงราย 0
   129 3313120181129 Bachelor Degree นาย ภูวดล สารพัตร์ เชียงราย 0
   130 3313120181130 Bachelor Degree นาง นงเยาว์ บุญวิเศษ เชียงราย 0
   131 3313120181131 Bachelor Degree นาย กิตติศักดิ์ เรือนคำ เชียงราย 0
   132 3313120181132 Doctoral degree นาย สิทธิราช บำเหน็จ MR. SITTIRAD BAMNAD เชียงราย 0
   133 3313120181133 Bachelor Degree นางสาว หยาดฝน จินวงศ์ MISS YARDFON CHINWONG เชียงราย 0
   134 3313120181134 Bachelor Degree นาย ประจวบ พรหมเสน MR. PRACHUAM PHOMASEAN เชียงราย 0
   135 3313120181135 Doctoral degree นางสาว ชนรรถภรณ์ วรพิทย์หิรัญ MISS CHANATPORN WORAPHITHIRAN เชียงราย 0
   136 3313120181136 Doctoral degree นางสาว กิ่งทอง กิจจานนท์ MISS KINGTONG KIJJANON จันทบุรี 10 มิย.61
   137 3313120181137 Doctoral degree นาง ศิรินภัสร์ วรัทภูวภัสส MRS. SARINPHAS WARATPUWAPAS ชัยภูมิ 2 มิย.61
   138 3313120181138 Doctoral degree นาง วีณาวรรณ เงินวิจิตรไพศาล MRS. WEENAWAN NGOENGVIJITPAISAN ชัยภูมิ 2 มิย.61
   139 3313120181139 Doctoral degree นาย พัชรอร แก้วสรสรกุล MR. PHATCHAAON KAEWSONSORRAKOL ชัยภูมิ 2 มิย.61
   140 3313120181140 Doctoral degree นาย นรา ลีลาซาน MR. MARA ILACHAN มภช.ล้านนาเชียงราย 0
   141 3313120181141 Doctoral degree นาย ฮูเซ็น แสงวิมาน MR. HUNCIN SANGVIMAN มภช.ล้านนาเชียงราย 0
   142 3313120181142 Doctoral degree นาย อนุชา อาเมน MR. ANUCHA AMEN มภช.ล้านนาเชียงราย 0
   143 3313120181143 Doctoral degree นาย ประเสริฐ สุขศาสน์กวิน MR. PRASERT SUKSASKAWIN มภช.ล้านนาเชียงราย 0
   144 3313120181144 Doctoral degree นาง ชนัฏนันท์ มุขประดับ MRS. CHANATNAN MUNGPRADUB มภช.ล้านนาเชียงราย 0
   145 3313120181145 Doctoral degree นาย กมล มุขประดับ MR. KAMON MUNGPRADUB มภช.ล้านนาเชียงราย 0
   146 3313120181146 Doctoral Degree นาย ภรภัทร ใจบุญตระกูล MR. PARAPAT CHAIBUNTRAKOON สถาบันประชาธิปไตยฯ(เชียงใหม่) 2 มิย.61
   147 3313120181147 Doctoral Degree นาย สุชิน จันทร์ปาน MR. SUCHIN CHANTARAPAN สถาบันประชาธิปไตยฯ(กรุงเทพฯ) 2 มิย.61
   148 3313120171148 Bachelor Degree นางสาว ชนิสรา ละอองดี MISS CHANISARA LA-ONGDEE สถาบันประชาธิปไตยฯ(อุดรธานี) 2 มิย.61
   149 3313120181149 Bachelor Degree นางสาว ยินดี อนุโมทามิ MISS YINDEE ANUTAMI สถาบันประชาธิปไตยฯ 2 มิย.61
   150 3313120181150 Bachelor Degree นาย วรเชษฐ์ ชัยมูล MR. WARACHET CHAIMOOL สถาบันประชาธิปไตยฯ(กรุงเทพฯ) 2 มิย.61
   151 3313120181151 Master Degree นาง จินตนา คำสวัสดิ์ MRS. JINTANA KUMSAWARD สถาบันประชาธิปไตยฯ(สกลนคร) 2 มิย.61
   152 3313120181152 Master Degree นาย โสธร แสนจันทร์ MR. SOTHORN SAENCHAN สถาบันประชาธิปไตยฯ(ยโสธร) 2 มิย.61
   153 3313120181153 Master Degree นาง วิริยา นาคพันธุ์ MRS. WIRIYA NAKPHAN สถาบันประชาธิปไตยฯ(สกลนคร) 2 มิย.61
   154 3313120181154 Master Degree นาย อนันต์ รังษี MR. ANANT RANGSEE สถาบันประชาธิปไตยฯ(กรุงเทพฯ) 2 มิย.61
   155 3313120181155 Master Degree นาย วัลลภ เชยพร MR. WANLOB CHEYPORN สถาบันประชาธิปไตยฯ(กรุงเทพฯ) 2 มิย.61
   156 3313120181156 Doctoral Degree นาย สนอง อรุณศรี MR. SANONG AROONSRI สถาบันประชาธิปไตยฯ(บุรีรัมย์) 2 มิย.61
   157 3313120181157 Doctoral Degree นาย ปรีชา วิลัยฤทธิ์ MR. PREECHA VILAIRIT สถาบันประชาธิปไตยฯ(สระบุรี) 2 มิย.61
   158 3313120181158 Bachelor Degree นางสาว ณภัทร ผ่องสนาม MISS NAPHAT PHONGSANAM สถาบันประชาธิปไตยฯ(สมุทรปราการ) 2 มิย.61
   159 3313120181159 Bachelor Degree นาย พนม สำเฮี้ยง MR. PHANOOM AWAIYAWANON สถาบันประชาธิปไตยฯ 2 มิย.61
   160 3313120181160 Doctoral Degree พระ สฤษธ์ มหายโส (ฉัตรทอง) จันทบุรี 10 มิย.61
   161 3313120181161 Doctoral Degree  h.c. พระ สุบิน ปณีโต ตราด (วัดไผ่ล้อม) 10 มิย.61
   162 3313120181162 Doctoral Degree  h.c. พระครู สุวรรณโพธิวรธรรม (มนัส ขันติธัมโม) จันทบุรี  วัดโพธิ์ทอง 10 มิย.61
   163 3313120181163 Doctoral Degree  h.c. พระครู สถิตธรรมานุวัตร (สำราญ ถาวโร) จันทบุรี วัดทับไทร 10 มิย.61
   164 3313120181164 Doctoral Degree  h.c. นาย โกศล โมมา จันทบุรี 10 มิย.61
   165 3313120181165 Doctoral Degree  h.c. นาย นริศ กิจอุดม จันทบุรี 10 มิย.61
   166 3313120181166 Doctoral Degree  h.c. นาย สุชาย ผดุงกรรจ์ จันทบุรี 10 มิย.61
   167 3313120181167 Doctoral Degree  h.c. นาย ใจกล้า กาดำดวน MR. JAIKLA KADAMDUAN สกลนคร 2 มิย.61
   168 3313120181168 Master Degree นางสาว พัดชา เภรินทร์ MISS PUDCHA PARIN จันทบุรี 2 มิย.61
   169 3313120181169 Doctoral Degree  h.c. นาย อาคม พรหมเสน MR. ARKHOM PROMSEN เชียงราย 26 มิย.61
   170 3313120181170 Doctoral Degree  h.c. นาย สมหวัง อิ่มคำทุ่น MR. SOMWANG AIMKOMTUN มภช. (ขอนแก่น) 2 มิย.61
   171 3313120181171 Doctoral Degree  h.c. นาย เทพฤทธิ์ ดีบุญมี ณ ชุมแพ MR. TEPPARIT DEEBOONMEE NA CHUMPHAE มภช. (ขอนแก่น) 2 มิย.61
   172 3313120181172 Bachelor Degree นาง พิชานันท์ ภาคินอัครพงศ์ MRS. PHICHANAN PHAKHINOAKKHARAPHONG ชุมแพ 2 มิย.61
   173 3313120181173 Bachelor Degree นางสาว วลีรัตน์ เรืองโลหะฤทธิ์ MISS WALEERAT RUANGLOHARIT ชุมแพ 2 มิย.61
   174 3313120181174 Bachelor Degree นาง พูลทรัพย์ วงศ์พวก MRS. POONSAP WONGPHUAK ชุมแพ 2 มิย.61
   175 3313120181175 Master Degree นางสาว ณัฐภัสสร พัฒน์ธนสมบัติ MISS NATTAPHATSORN PATTANASOMBUT ชุมแพ 2 มิย.61
   176 3313120181176 Master Degree นางสาว พรพรรณ์ พัฒน์ธนสมบัติ MISS PRONPUN PATTANASOMBUT ชุมแพ 2 มิย.61
   177 3313120181177 Bachelor Degree นาย พัทธสรณ์ พัฒน์ธนสมบัติ MR. PATTASORN PATTANASOMBUT ชุมแพ 2 มิย.61
   178 3313120181178 Bachelor Degree นาง กัญญาณ์มาศ กระบวนสืบ MRS. KANYAMAT KRABUANSUEP ชุมแพ 2 มิย.61
   179 3313120181179 Doctoral Degree นาย ฐนกริศน์ รัตนพงศ์กวี MR. THANAKIKS RATTANAPONGKAVEE นนทบุรี 20 พค.61
   180 3313120181180 Doctoral Degree นาย ศักดา บินสะลีม MR. SAKDA BINSALIM เชียงราย
   181 3313120181181 Master Degree นาย วิชัย สายแก้ว MR. WICHAI SAIKAEW จันทบุรี 20 พค.61
   182 3313120181182 Doctoral Degree นางสาว บุศย์สรี ปานขาว MISS BUSAREE PANKHAO จันทบุรี 10 มิย.61
   183 3313120181183 Doctoral Degree นางสาว ศุภากร กัลยาศิลป์ MISS SUPRAKORN KANLAYASIN สมุทรปราการ 10 มิย.61
   184 3313120181184 Master Degree นาย กิตตินันท์ นาคเวก MR. KITTINAN NARKVEG นนทบุรี 20 มิย.61
   185 3313120181185 Doctoral Degree  h.c. นาย สุภชาติ สุวรรณสิงห์ MR. SUPACHAT SUVANASING มภช. 24 มีต.61
   186 3313120181186 Doctoral Degree  h.c. นาย ภัทรชัย ทรัพย์จำนงค์ MR. PATRACHAI SUPCHAMNONG นนทบุรี 20 พค.61
   187 3313120181187 Doctoral Degree  h.c. นาย เกียรติ อึงรัตนากร MR. KEAT EUNGRATANAKORN มภช. 20 พค.61
   188 3313120181188 Bachelor Degree  h.c. นาย กิตติกานต์ กาญจโนฬาร MR. KITTIKAN KANCHANOLAN มภช.โคราช 20 พค.61
   189 3313120181189 Doctoral Degree พระมหา สุภภกฤต อุ่มพิมาย PHRAMAHA SUPPAKRET UMPIMAI จันทบุรี 10 มิย.61
   190 3313120181190 Master Degree นาย วิทยา ตรีกมล MR. WITTHAYA TREEKAMON อุดรธานี
   191 3313120181191 Doctoral Degree นาย อภิชาติ ใจหาญ MR. APICHAI CHAIHARN อุบลราชธานี
   192 3313120181192 Doctorate degree ดต. อตินาท มากธรรม MR. ATINART MARTHAM จันทบุรี 10 มิย.61
   193 3313120181193 Doctorate degree นางสาว จิตตรัตน์ ยังอยู่ MISS CHITTARAT YOUNGYOO จันทบุรี 10 มิย.61
   194 3313120181194 Bachelor Degree นาย สุทธิปก สุขสิงห์ จันทบุรี 10 มิย.61
   195 3313120181195 Doctorate degree นาย กุลพล คุปรัตน์ MR. KULAPOL KUPARAT มภช. 10 มิย.61
   196 3313120181196 Doctoral Degree  h.c. พระครู สังฆรักษ์ ชวาล เจเถื่อน PHRAKHRU SANGKHARAK CHAWAN กรุงเทพ (กนกศักดิ์) 24 มีค.61
   197 3313120181197 Doctoral Degree  h.c. พระมหา กฤชวัฒน์ บุญเศษ PHRAMAHA KITCHAVATH BOONSETH กรุงเทพ (กนกศักดิ์) 24 มีค.61
   198 3313120181198 Doctoral Degree  h.c. นางสาว ธนกร รัตน์วงศ์ MISS TANAKORN RATTANAWONG กรุงเทพ (กนกศักดิ์) 24 มีค.61
   199 3313120181199 Doctoral Degree  h.c. นาง อารีวรรณ พรหมลิขิตกุล MRS. AREEWAN PHROMLIKITKUL กรุงเทพ (กนกศักดิ์) 24 มีค.61
   200 3313120181200 Doctoral Degree  h.c. นาง ศริญญา สิทธาไชย MRS. SARINYA SITTHACHAI กรุงเทพ (กนกศักดิ์) 24 มีค.61
   201 3313120181201 Doctoral Degree  h.c. นาย ชูชาติ พิมพ์กา MR. CHOOCHART PHIMGA กรุงเทพ (กนกศักดิ์) 24 มีค.61
   202 3313120181202 Doctoral Degree  h.c. นาย กันตพิชญ์ ธนเลิศลาภ MR. GUNTAPIT THANALERTLAP กรุงเทพ (กนกศักดิ์) 24 มีค.61
   203 3313120181203 Doctoral Degree  h.c. นาย ธีธัช หาดทะเล MR. THEETACH HADTALAY กรุงเทพ (กนกศักดิ์) 24 มีค.61
   204 3313120181204 Doctoral Degree  h.c. นาย ประวัตร ฑัตตะวร MR. PRAWAT THATTAWORN กรุงเทพ (กนกศักดิ์) 24 มีค.61
   205 3313120181205 Doctoral Degree  h.c. นาย ธนณัฐฏ์ ศศินโชติพัส MR. THANANUT SASINCHOTTIPHAT กรุงเทพ (กนกศักดิ์) 24 มีค.61
   206 3313120181206 Doctoral Degree  h.c. นาย อาลี หญ้าปรัง MR. AREE YAPRANG กรุงเทพ (กนกศักดิ์) 24 มีค.61
   207 3313120181207 Doctoral Degree  h.c. นาย ไพโรจน์ สวนเศรษฐ MR. PIROJCH SUANSET กรุงเทพ (กนกศักดิ์) 24 มีค.61
   208 3313120181208 Doctoral Degree  h.c. นาย ปราโมทย์ จันทสอน MR. PARMONT JANTASAN กรุงเทพ (กนกศักดิ์) 24 มีค.61
   209 3313120181209 Doctoral Degree  h.c. นาย ชัชวัสส์ รัตน์ศิลปากรณ์ MR. CHATCHAWASS RATSILLAPAKORN กรุงเทพ (กนกศักดิ์) 24 มีค.61
   210 3313120181210 Doctoral Degree นาย ชาติ ไชยสิทธิ์ MR. CHART CHAIYASIT เครือข่ายพลังงาน 20 พค.61
   211 3313120181211 Doctoral Degree  h.c. นาง รัชฎาภรณ์ แสงสุวรรณ MRS. RADCHADAPORN SENGSUWAN มภช.เวียงป่าเป้า
   212 3313120181212 Doctoral Degree  h.c. ว่าที่ ร.ต. บุญคุ้ม แสงสุวรรณ Acting SUB Lt. BOONKUEM SENGSUWAN มภช.เวียงป่าเป้า
   213 3313120181213 Doctoral Degree  h.c. MR. KIM CHHAIHIENG MR. Kim Chhaihieng CAMBODIA 20 พค.61
   214 3313120181214 Doctoral Degree  h.c. MR. OR MAO MR. OR MAO CAMBODIA 20 พค.61
   215 3313120181215 Doctoral Degree  h.c. MR. SO PLATONG MR. SO PLATONG CAMBODIA 20 พค.61
   216 3313120181216 Doctoral Degree MR. OUTHAN TAYLITTHY MR. OUTHAN TAYLITTHY LAO 2 มิย.61
   217 3313120181217 Bachelor Degree นาย อธิวัฒน์ บุญชาติ MR. ATHIWAT BUNCHAT อุตรดิตถ์
   218 3313120181218 Bachelor Degree นาง สุภา กระนีจิตต์ MRS. SUPHA KRANEECHIT สถาบันประชาธิปไตยฯ (ราชบุรี) 20 พค.61
   219 3313120181219 Bachelor Degree นาย วุฒิศักดิ์ ทวีผล MR. WUTISAK TWEEPON สถาบันประชาธิปไตยฯ(เชียงใหม่) 20 พค.61
   220 3313120181220 Doctoral Degree นาย สุกฤษฎิ์ ค้าผลดี MR. SUKRUIT CARPHOLDEE สถาบันประชาธิปไตยฯ(กรุงเทพฯ) 20 พค.61
   221 3313120181221 Master Degree นาย สมศักดิ์ จึงตระกูล MR. SOMSAK CHEUNGTRAKUL สถาบันประชาธิปไตยฯ(นครศรีธรรมราช) 20 พค.61
   222 3313120181222 Doctorate Degree h.c. นาย มณเฑียร สอดเนื่อง MR. MONTHIEN  SODNUANG มภช. รับแล้ว
   223 3313120181223 นาย ศกมณฑล ใจบุญตระกูล MR. SAKAMONTON CHAIBUNTRAKOON สถาบันประชาธิปไตยฯ(อุดรธานี) 20 พค.61
   224 3313120181224 Doctorate Degree h.c. นาง กัญชลี วัฒนกุล MRS. KUNCHULEE WATTANAKUL สุรนารายณ์
   225 3313120181225 Bachelor Degree นาย ชยธร ธาราทรัพย์ MR. CHAYATHORN TARASAP ศูนย์ ภูมิปัญญาโคราช
   226 3313120181226 Doctoral Degree นาง ยุพา วจีสัจจ์ MRS. YUPHA WAJISUCH จันทบุรี 10 มิย.61
   227 3313120181227 Bachelor Degree นาย ณัฐวัฒน์ สินปรุ MR. NATTHAWAT SINPRU เกาะช้าง 10 มิย.61
   228 3313120181228 Doctoral Degree หม่อมหลวง นภดล ชุมสาย M.L. NOPPADON CHUMSAI มภช.
   229 3313120181229 นาย อนันต์ ทองสายออ MR. ANAN THONGSAIOR มภช.
   230 3313120181230 Bachelor Degree นาย ธกิตติภณ พลหาญ ชุมแพ 2 มิย.61
   231 3313120181231 Bachelor Degree นาย ญาณพัฒน์ พลหาญ ชุมแพ 2 มิย.61
   232 3313120181232 นาย บุญหลาย ลบบำรุง ชุมแพ 2 มิย.61
   233 3313120181233 พระมหา สมพร กิตติโสภโณ ชุมแพ 2 มิย.61
   234 3313120181234 Doctoral Degree นาย มานะ สุดสงวน MR. MANA SUDSANGUAN สถาบันประชาธิปไตยฯ 20 พค.61
   235 3313120181235 Bachelor Degree พระครู วิมลศิลปกิจ PHRAKHRU WIMONSINLAPAKIT KAEWPIANG เชียงราย 26 มิย.61
   236 3313120181236 Doctorate Degree h.c. DR. PEDRO GUIMARAES DR. PEDRO GUIMARAES USA. 22 มิย.61
   237 3313120181237 Master Degree นาย จิระเดช พรหมสุทธิ์ MR. PROMSUIT JIRADET มภช. 20 พค.61
   238 3313120181238 Doctorate Degree h.c. ว่าที่ร.ต. อภิศักดิ์ แสนวงศ์ Acting SUB Lt. APISAK SAENWONG เครือข่ายพลังงาน 20 พค.61
   239 3313120181239 Doctorate Degree h.c. นพ. ธวัชชัย วานิชกร มภช. 20 พค.61
   240 3313120181240 Doctorate Degree h.c. พญ. ฐิติพร วงศ์ชัยสุริยะ มภช. 20 พค.61
   241 3313120181241 Doctorate Degree h.c. MR. PHOEUN  KEMLY MR. PHOEUN  KEMLY CAMBODIA 20 พค.61
   242 3313120181242 Bachelor Degree นาย นพรัตน์ สอนวิทย์ MR. NOPPARAT SORNVIT สถาบันประชาธิปไตยฯ (กทม.) 20 พค.61
   243 3313120181243 Doctorate Degree นาย ถึงดิน วิฆเนศ MR. TUENGDIN VIKANAIZ เครือข่ายพลังงาน 20 พค.61
   244 3313120181244 Bachelor Degree นาย ยืนยง ชนะศึก MR. YUNEYONG CHANASUEK ภูเก็ต (ปรีดี) 20 พค.61
   245 3313120181245 Doctorate Degree นาย นิพัฒน์ ชัยวรมุขกุล MR. NIPAT CHAIWORRAMUKKUN SME 2 มิย.61
   246 3313120181246 Doctorate Degree นาง วชิราพร ชัยวรมุขกุล MRS. WACHIRAPORN CHAIWORRAMUKKUN SME 2 มิย.61
   247 3313120181247 Doctorate Degree นาง บังอร สมโสภาพ mrs. BUNG-ON SOMSOPHAP ชัยภูมิ 2 มิย.61
   248 3313120181248 Doctorate Degree นาย อัศนีศักดิ์ ศิริชัย MR. ASSANEESAK SIRICHAI สมชาติ 2 มิย.61
   249 3313120181249 Doctorate Degree h.c. นาย วสันต์ อาจกมล MR. WASAN ATKAMON สมชาติ 2 มิย.61
   250 3313120181250 Doctorate Degree h.c. นาย บวรรัฐ สร้อยเสนา MR. BOWORNRAT SROISENA สมชาติ 2 มิย.61
   251 3313120181251 Doctorate Degree h.c. นาย อภิรักษ์ ปราบไพรี MR. APHIRAK PRABPIRI ชุมแพ 2 มิย.61
   252 3313120181252 Doctorate Degree h.c. พระครู ประภัศร์โสตถิคุณ สมปอง สิงห์กลิ่น PHRAKHRU PRAPHATSOTTHIKUN SOMPONG SINGKLIN ชุมแพ 2 มิย.61
   253 3313120181253 Doctorate Degree นาย ไพฑูรย์ มาเมือง MR. PHAITOON MAMUANG ชุมแพ 2 มิย.61
   254 3313120181254 Bachelor Degree นาย จิตติ ประจันตะเสน MR. JITTI PRAJANTASENE ชุมแพ 2 มิย.61
   255 3313120181255 Bachelor Degree นาย กฤษฎา ชำนาญ MR KITSADA CHAMNAN ชุมแพ 2 มิย.61
   256 3313120181256 Master Degree นาย ธนวัฒน์ พรมเขจร MR. TANAWAT PROKHECHON ชุมแพ 2 มิย.61
   257 3313120181257 Doctorate Degree h.c. พระครู โอภาสธรรมคุณ ชุมแพ 2 มิย.61
   258 3313120181258 Doctorate Degree นาย วีระ ถนอมธรรม MR. VEERA THANORMTHAM ชัยภูมิ 2 มิย.61
   259 3313120181259 Doctorate Degree h.c. นาย ปัญญวัฒน์ กระทุ่มเขต MR. PANYAWAT KRATUMKET จันทบูร รับก่อน
   260 3313120181260 Bachelor Degree นาย ชัยยศ หม่อมพกุล MR. CHAIYOT MOMPHAKUL เชียงราย
   261 3313120181261 Doctorate Degree h.c. นาย ประพันธ์ พลสารัตน์ MR. PRAPHAN PHONSARAT เชียงราย
   262 3313120181262 Doctorate Degree นาย อริญชย์พงศ์ เภาภารัตน์ MR. ARINPONG PAOPARAT มภช. (กทม.)
   263 3313120181263 Doctorate Degree นาย ณัฐฏ์เสฏฐ์ สัจจะมโน MR. NATHASES SAJJAMANO มภช.(ร้อยเอ็ด)
   264 3313120181264 Doctorate Degree h.c. นาย สมชาติ อาจกมล MR. SOMCHART ARTKAMOL มภช.(ร้อยเอ็ด) 2 มิย.61
   265 3313120181265 Doctorate Degree h.c. นาย เกตศรี แสงวงศ์ MR. KATESREE SANGWONG มภช.(ร้อยเอ็ด) 2 มิย.61
   266 3313120181266 Master Degree MR. OUTHAN  TAYLITHY MR. OUTHAN  TAYLITHY มภช.(สปป.ลาว) 2 มิย.61
   267 3313120181267 Doctoral Degree นาย สุภชาติ สุวรรณสิงห์ MR. SUPACHAT SUVANASING สถาบันพลังจิต 20 พค.61
   268 3313120181268 Master Degree นางสาว รัตนาภรณ์ สุวรรณสิงห์ MISS RATTANAPHON SUVANASING สถาบันพลังจิต
   269 3313120181269 Master Degree นาง ณัฐฏ์ณิชาช์ สิงห์จันทร์ MRS. NATNICHA SINGHJAN สถาบันพลังจิต 20 พต.61
   270 3313120181270 Master Degree นางสาว วลัยพร คชเผือก MISS WALAIPORN KHOTCHAPHUEAK สถาบันพลังจิต 20 พค.61
   271 3313120181271 Master Degree นาย พิสิษฐ์ กัมปนาท MR. PISIT KAMPANAT สถาบันพลังจิต 20 พค.61
   272 3313120181272 Master Degree นาย สมุทร บุญเนือง MR. SAMUT BUNNUANG สถาบันพลังจิต 20 พค.61
   273 3313120181273 Bachelor Degree นางสาว ปุณยวีร์ แดงดี MISS POONYAWEE DANGDEE สถาบันพลังจิต 20 พค.61
   274 3313120181274 Bachelor Degree นางสาว นิศารัตน์ หลบภ้ย MISS NISARAT LOBPAI' สถาบันพลังจิต 20 พค.61
   275 3313120181275 Bachelor Degree  h.c. นาย วีระ ใยคง MR. WEERA YAIKHONG มภช. (กทม.สมชาย) 20 พค.61
   276 3313120181276 Doctorate Degree h.c. นาง ชนัสฐา นาคเกิด MRS. CHANUTHA NARKGOED มภช.โคราช 20 พค.61
   277 3313120181277 พระ LE THI KIM THUY LE THI KIM THUY เวียดนาม มอบพิเศษ
   278 3313120181278 นาย ธานี แสงรัตน์ USA. 22 มิย.61
   279 3313120181279 พระ เทพมงคลวิเทศ USA. 22 มิย.61
  • 0
  • 0
  • ไม่มีกระทู้

  • คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยโพธิศาสตร์
   Vice Rector for Planning : Mrs. Nisa King Vice Rector for Academic Affair : Asst.Prof.Dr.Pornthep Chantraniph Vice Rector for Public Relation : Mr. Keat Eungratanakorn Vice Rector for International Relation : Asst.Prof.Dr.Pansa Bridhyankura Vice Rector for Planning : Dr.Akebhop Laolapha Vice Rector for Social Enterprise Development : Dr.Kanoksak Likitpriwan Vice Rector for Public Special : Dr.Thonglor Tiengtham   Assistant to Rector Asst. to Rector for Los angeles City office : Dr.Phra kru Pisanthammajaree Asst. to Rector for Arisona State President office : Dr.Juree Thammatrakarn Asst. to Rector for Management : Mrs.Janthamas Wongsaree Asst. to Rector for Public Relation : Dr. Sathu Anumotami Asst. to Rector (Korat Service Center) : Dr. SubLt. Pirot Deesaket Asst. to Rector (Chanthaburi Service Center) : Dr.Pol.Sub-Lt. Panyawat Kratumket Asst. to Rector (Udontani , North & Loas Service Center) : Dr.Khajit Chainikom Asst. to Rector (Nakonsrithammaraja and South Service Center) : Dr. Prayong Nuboonkong รองอธิการบดี 1.อ.นิศา คิง รองอธิการบดี ประจำรัฐแคลิฟอร์เนียร์ USA. 2.ดร.พรรษา พฤฒยางกูร รองอธิการบดี ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 3.ผศ.ดร.พรเทพ จันทรนิภ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 4.ดร.เอกภพ เหล่าลาภะ รองอธิการบดี ฝ่ายวางแผน 5 อ.เกียรติ อึงรัตนากร รองอธิการบดี าฝ่ายประชาสัมพันธ์ 6 ดร.กนกศักดิ์ ลิขิตไพรวัลย์ รองอธิการบดี ฝ่ายพัฒนาธุรกิจเพื่อสังคม 7.ดร.ทองหล่อ เที่ยงธรรม รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการพิเศษ 8. ดร.เรวัตร จารุเกษม  รองอธิการบดี ประจำประเทศ สปป.ลาว ผู้ช่วยอธิการบดี 1.ดร.พระครูพิศาลธรรมจารี ผู้ช่วยอธิการบดี ประจำเมืองลอสแองเจลิส CA. USA 2.ดร.จุรี ธรรมตระการ ผู้ช่วยอธิการบดี ประจำสำนักงานประธานมหาวิทยาลัย รัฐอริโซนา USA 3.อ.จันฑมาศ วงษ์เสรี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารสำนักงานประเทศไทย 4 ดร.สาธุ อนุโมทนา ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 5.ดร.รตต.ปัญญวัฒน์ กระทุ่มเขตต์ ผู้ช่วยอธิการบดี ประจำ จ.จันทบุรี 6.ดร.รต.ไพโรจน์ ดีษะเกษ ผู้ช่วยอธิการบดี ประจำ จ.นครราชสีมา 7.ดร.ขจิตร ชัยนิคม ผู้ช่วยอธิการบดี ประจำ จ.อุดรธานี อีสานเหนือ และ สปป.ลาว 8. ดร.ประยงค์ หนูบุญคง ผู้ช่วยอธิการบดี ประจำ จ.นครศรีธรรมราช และ ภาคใต้ 9. นายจิรเดช พรหมสุต ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายกิจกรรมสาธารณะ 10. ดร.อธิคม พรหมเสน  ผู้ช่วยอธิการบดี ประจำจังหวัดเชียงราย 11. ดร.อธิพงษ์ อาทรบวรกิจ ผู้ช่วยอธิการบดี ประจำจังหวัดชัยภูมิ 12. ดร.ชำนาญ  พึ่งถิ่น ผู้ช่วยอธิการบดี ประจำจังหวัดพังงา 13. ดร.ยุทธ บุญเกษ ผู้ช่วยอธิการบดี ประจำจังหวัดเลย 14. ดร.สุเนตรา  ภาคเจริญ  ผู้ช่วยอธิการบดีอ ประจำจังหวัดนนทบุรี 15. ดร.มณเฑียร สอดเนื่อง  ผู้ช่วยอธิการบดี ประจำจังหวัดนครปฐม
  • 0
  • 0
  • ไม่มีกระทู้

  • รายชื่อ น.ศ.และผู้รับกิตติมศักดิ์ ภาคเรียนที่ 2 ปี 2018 ลำดับที่ 208 – 542
   พระครู สุนทรธรรมสาธิต ถาวร ถาวรธมฺโม SOONTHORNTHAMMASATHIT THAVORN THAVARATHAMMO USA.
   นาง วิภาวดี มิลล์ WIPAWADEE MILL USA.
   นาย เทพ ถนอม THEP THANOM มภช.
   นาง ประยูร ยุพิน PRAYUN YUPIN มภช.โคราช
   นาง มะลิวัลย์ บางนิ่มน้อย MALIVAN BANGNIMNOY มภช.โคราช
   นาย ขวัญเมือง สุจินต์ KHWANMUEANG SUJIN เครือข่ายสัจจะ จันทบุรี
   นาย วินัย ไชยวรรณ์ WINAI VCHAIYAWAN เครือข่ายสัจจะ จันทบุรี
   นาง ธันวา แสวงการ TANWA SAWANGKAN เครือข่ายสัจจะ จันทบุรี
   นาย อมรพรรณ สุจินต์ AMONPAN SUJIN เครือข่ายสัจจะ จันทบุรี
   นาง สันติพร องอาจ SANTIPON ONGART เครือข่ายสัจจะ จันทบุรี
   นาง สายสมร สิทธิเวช SAISAMORN SITTIWACH เครือข่ายสัจจะ จันทบุรี
   นาย ปรีชา ศรีรักษ์ PICHA SIRAK เครือข่ายสัจจะ จันทบุรี
   นาย ลิขิต หัสคุณ LIKHIT HATSAKHUN เครือข่ายสัจจะ จันทบุรี
   นาย ไทยเล็ก คีรีชล THAILEK KEEEREECHOL เครือข่ายสัจจะ จันทบุรี
   นาย คมกฤช พันธวาส KHOMKRIT PHANTHAWAT มภช.เพาะเห็ด
   นาง ธนภัทร พันธวาส THANAPHAT PHANTHAWAT มภช.เพาะเห็ด
   นางสาว วิไลพร ที่รัก WILAIPORN THEERAK มภช.เพาะเห็ด
   นางสาว ณัฐธพิมพ์ ทาหะพรหม NUTTAPIM TAHAPROM สุระนารายณ์
   นางสาว ณทิพรดา แสนพันนา NATIPRADA SAENPANNA สุระนารายณ์
   นางสาว บัวหลวง ปานดี BAO-LAUNG PANDEE สุระนารายณ์
   นาย อภิสิทธิ์ อย่างกลั่น APISIT YANGKLAN มภช.(สมุทรปราการ)
   นาง ตุ๊กตา ตะเพียนทอง TUKKATA TAPIANTHONG มภช.มหาภาพ
   นาย สมเกียรติ ภู่ธรรมศิริ SOMKIAT PHUTHAMMASIRI มภช.
   นาย เกษม พรหมเรืองฤทธิ์ KASEM PROMRUEANGRIT มภช.เวียงป่าเป้า
   นาย สมศักดิ์ กามา SOMSAK KAMA มภช.เวียงป่าเป้า
   นางสาว ธีรดา นามให THEERADA NAMHAI มภช.
   นางสาว แก้วตา อ่างอินทร์ KAEWTA ARNGSIN มภช.
   นาย ศกมณฑล ใจบุญตระกูล SAKAMONTON CHAIBUNTRAKOON สถาบันประชาธิปไตย
   พระครู โอภาสปัญญาจารย์ สมชาย มาตร์ชู OPASPANYAJARAYA SOMCHAI MATCHU อุดร มภช.
   นาย อดิชา ชาติยิ่งเจริญ ADICHA CHATYINGCHAREON ปรีดี
   พ.ท. พิสิษฐ์ ชาญเจริญ PISIT CHANCHAROEN อุดร มภช.
   นาง วิภา คุณณะรักษ์ไทย VIPA KUNNARAKTAI มภช.อาคีรา
   นาย อรรคพงศ์ เล่งศิริวัฒนกูล OAKKAPHONG LENGSIRIATTANAKUL ชุมแพ
   นาย ประทิน แสนน่าน PRATIN SANNAN มภช.เพาะเห็ด
   นาย ประวิทย์ พวงพงษ์ PRAWIT PHUANGPHONG มภช.เพาะเห็ด
   นาง วรรณภา แสนวา WANNAPA SANWA มภช.เพาะเห็ด
   นาง อัจฉรา พันลำภักดิ์ ATCHARA PHANLAMPHAK มภช.เพาะเห็ด
   นางสาว นัจนันท์ สิทธินาม NATJANANT SITTINAM มภช.เพาะเห็ด
   นาย อนุศักดิ์ สุขเขียว ANUSAK SUKKHIEO มภช.เพาะเห็ด
   ร.ต.อ. คฑาวุธ แสนวา KATHAVUT SAENWA มภช.เพาะเห็ด
   นาย พรพจน์ สงวนพัฒนาการ PORNPOT SANGUANWATTANAKARN มภช.เพาะเห็ด
   นาย อำพล แสนน่าน AMPOL SANNAN มภช.เพาะเห็ด
   นาย องอาจ วิเศษ ONGARD VISET มภช.เพาะเห็ด
   นาย นิโรธ โชติช่วง NIROT CHOTCHUANG ปรีดี
   นาย นที มีลาภ NATEE MEELAP เกาะช้าง
   นางสาว ธันยธรณ์ อัญมณีกิติรัฐ THANYATHON OANYAMANEEKITTIRAT สถาบันประชาธิปไตย
   MR. PHOMMALA NANTHAVONG PHOMMALA NANTHAVONG LAOS PDR.
   MR. DAOHEUANG HOMRASMY DAOHEUANG HOMRASMY LAOS PDR.
   MR. VIENGKHAM SINGSONEXAY VIENGKHAM SINGSONEXAY LAOS PDR.
   MR. KADINGTHONG SINGDALA KADINGTHONG SINGDALA LAOS PDR.
   MR. NEAK NERON NEAK NERON CAMBODIA
   MR. NGOUV SENGKAK NGOUV SENGKAK CAMBODIA
   นาย ปรีชาพล รัตนมณี PREECHAPHON RATANAMANEE เชียงใหม่
   นาง ณัฐพัชร์ มีเกียรติไกร NATTAPAT MEEKEARDTIKAI สถาบันประชาธิปไตย
   นาย นวสรณ์ จิตรแก้ว NAVASORN JITKAU เชียงใหม่
   นาย ชุมพล ศรีสมบัติ CHOMPOL SRISOMBAT เชียงใหม่
   นาย ชาญชัย เจริญสุวรรณ CHANCHAI CHAROENSUWAN สถาบันประชาธิปไตย
   นาย รณฤทธิชัย คานเขต RONRITTICHAI KHANKHET สถาบันประชาธิปไตย
   นาย ณรงค์เลิศ สุรพล NARONGLERT SURAPOL สถาบันประชาธิปไตย
   นาย อภิชาติ ใจหาญ APICHAI CHAIHARN อุบลราชธานี
   นาย เอกภพ ใจหาญ EKAPHOP CHAIHARN อุดร มภช.
   นาย ธงชัย กันพันธ์ THONGCHAI KANPAN มภช. อ่างทอง
   นางสาว ชนิสรา ละอองดี CHANISARA LA-ONGDEE สถาบันประชาธิปไตยฯ(อุดรธานี)
   นาย จักริน สาลีผล CHAKARIN SALEEPHON มภช.ปฐมนคร
   นาย ประจิม เสืองามเอี่ยม PRACHIM SUEANGMIAM มภช.ปฐมนคร
   นาย สุวิชาณ สุวรรณาคะ SUWICHAN  SUWANNAKA มภช.จันทบูร
   MR. OUTHAN TAYLITTHY OUTHAN TAYLITTHY LAO
   พระครูสมุห์ อารมณ์ จารุวังโส สุขเกษม AROM SUKKASEM มภช.เจ้าคุณ
   นางสาว แพรพลอยพิชญาภัค สตาร์รัต PRAEPLOYPITCHAYAPAK STARRAT มภช.โคราช
   นางสาว ปัทมา ลีฬหาวงศ์ PATTAMA LINHAWONG มภช.
   นาง ณัฏฐพร มูลทองชุน NATTHAPORN MOOLTHONGCHUN ปฐมนคร
   นาง รุจิรา กิตติธรรมเวที RUJIRA KITTHAMMETHEE ปฐมนคร
   POLICE GENERAL KHENG SOMETH KHENG SAMRITH CAMBODIA
   POLICE GENERAL KHENG RA KHENG RA CAMBODIA
   นาง ภัคภร บุญยเกียรติ PAKAPORN BOONYAKIAT CEO#2 (กนกศักดิ์)
   นางสาว นัยนา โฉมนรินทร์ NAIYANA CHOMNARIN CEO#2 (กนกศักดิ์)
   นางสาว ทริทศา คำปันวงค์ THARITSA KHAMPANWONG CEO#2 (กนกศักดิ์)
   นาย บุญเส็ง จูมัจฉะ BOONSENG JUMATCHA CEO#2 (กนกศักดิ์)
   นางสาว อรพิน จักรกฤษณ์ ORAPIN JAKKRIT CEO#2 (กนกศักดิ์)
   นางสาว ปัทมนันท์ สุขศุข PATTAMANAN SUKSUK CEO#2 (กนกศักดิ์)
   นางสาว ปริญาภรณ์ ถาวรรณา PRARIYAPORN THAWANNA CEO#2 (กนกศักดิ์)
   นาง ธิรดา สิตะนันท์ THIRADA SITHANANT CEO#2 (กนกศักดิ์)
   นาย สยันต์ พรมดี SAYAN PROMDEE CEO#2 (กนกศักดิ์)
   นาย สมศักดิ์ มหานุกุล SOMSAK MAHANUKOON CEO#2 (กนกศักดิ์)
   นาย วัฒนา บุญเหมาะ WATTANA BUNMOH CEO#2 (กนกศักดิ์)
   นาย ทวีภัทร ปาลพันธ์ THAWEEPAT PHARNPAN CEO#2 (กนกศักดิ์)
   นางสาว จิรภิญญา ชาญชิต CHIRAPHINYA CHANCHIT CEO#2 (กนกศักดิ์)
   นาย สมชาย คงศิริวงค์ SOMCHAI KOMNGSIRIWONG มภช.
   นาย MOEUN BOREY MOEUN BOREY CAMBODIA
   นาย LAY LONN LAY LONN CAMBODIA
   นาย PON SOWANNA PON SOWANNA CAMBODIA
   นาย สวัสดิ์ เพชรราม SAWAT PETRAM นครราชสีมา (ธีรวิทย์)
   นาย ถนอมทรัพย์  ลี้เลิศรัชบดี THANOMSAP LELERTRATCHABADIE จันทบุรี
   นาย ดนัย จันทษี DANAI CHANTSEI เกาะช้าง
   นาย มานนท์ เชิดนาม MANON CHIRTNAM จันทบุรี
   นางสาว พิชญภา เดชตระกูล PHITCHAYAPHA DETTRAKUN ตราด
   นาย สุทธิพงษ์ เนตรจรัส SUTTHIPONG NETCHARAT จันทบุรี
   นาย จักรชัย ผลดก CHAKCHAI PHONDOK จันทบุรี
   นาง อุษณีย์ พงษ์ศิริ AUSANEE PONGSIRI จันทบุรี
   นาง อรวรรณ พลอนตระกูล ORAVAN PLOYCHARTTAKOOL จันทบุรี
   นาย ธนฑล เพชรแก้ว TANATON PEACHKAEW จันทบุรี
   นาย อำนวย โพธิ์แก้ว AMNUAI PHOKAEW จันทบุรี
   นางสาว อินทิรา มานะกูล INTRA MANAKUN จันทบุรี
   นางสาว ศิริพร สรณะ SIRIPORN SARANA จันทบุรี
   นาย บุญประคอง สวัสดิพงษ์ BOONPRAKONG SAVATPHONG จันทบุรี
   นาย อมร สุจินต์ AMON SUJIN จันทบุรี
   นาง กมลวรรณ รุจิอาจ KAMOLWAN RUJIARD ตราด
   นาย บุญสุข อุ่นแก้ว BUNSUK OUNKAEW นครราชสีมา (ธีรวิทย์)
   PHRA VONG TEB VONG TEB CAMBODIA
   นาย ธรรมพล ศรีสุวรรณ พรชฎาธร THAMPOL SRISUWAN PORNCHADATORN มภช.สก.
   น.ส. กันธิชา ฉิมศิริ KANTHICHA CHIMSIRI มภช.สก.
   พระ สุขเจีย ปิจ SOKCHEA  PECH AKKAKSOMNO นครราชสีมา (ธีรวิทย์)
   พระ วัชระ เกิดสบาย WATCHARA KERDSABAL นครราชสีมา (ธีรวิทย์)
   นาย สวัสดิ์ เพชรราม SAWAT PETRAM นครราชสีมา (ธีรวิทย์)
   นาย บุญยิน จินาจิ้น BOONYEN CHINACHIN มภช.สก.พรรษา
   นาย ทตรีเทพ คอรัฐ T-treethep Khorate มภช.สก.
   พระราช จันทโมลี ประเสริฐ วิมโล RATCHANTHAMOLI THAWEEWONG จันทบุรี
   พระครูปลัด สมเกียรติ สัทธาธิโก ใจบุญ SOMKIAT SATTHATHIKO JAIBOON จันทบุรี
   พระปลัด บังเอิญ อินวังโส เพียรดี BANGERN INTHAWANGSO PIANDEE จันทบุรี
   นาง พาที ชัยนิลพันธุ์ PATEE CHAININPUNT มภช.สก.(เชียงใหม่)
   นาย พงษ์ศักดิ์ ใจหาญ PONGSAK CHAIHARN พุทธิปัญญา
   นาย รณรงค์ สายหยุดภักดี RONNARONK SAIYUDPAKDEE พุทธิปัญญา
   นาย สุทธิรักษ์ ถนอมพันธ์ SUTTHIRAK THANOMPHAN พุทธิปัญญา
   นาง สุธิดา การะเกตุ SUTHIDA GARAGATE มภช.สมุทรปราการ
   นาง พรรณศิริ ชุนถนอม PUNSIRI CHUNTANOOM ปฐมนคร
   นาง เพชรน้ำหนึ่ง แก้วศรีงาม PETNAMNUENG KAEWSRINGAM ปฐมนคร
   นาย ศุภกร ลิ้มตระกูล SUPHAKORN LIMTRAKUN กระบี่
   นาง ภรภัทร ณรัชช์อร PHORNPAT NARACHAON กระบี่
   นาง สิริกาญจน์ นวะกิจโลหะกูล SIRIGAN NAVAGIDLOHAKOON สุรนารายณ์
   นาง ณัฏฐพร มูลทองชุน NATTHAPORN MOOLTHONGCHUN ปฐมนคร
   นางสาว จันทิมา คุรุกิจกำจร JANTHIMA KURUKITKAMJORN สุรนารายณ์
   พระครู ประโชติสังฆกิจ จำรัส นาคเกษม PRACHOTSANGKHAKIT NAKKASEM นครนายก
   นางสาว สมพร ด่านมะณี SOMPORN DANMANEE จันทบูร
   นาง อรวรรณ ศิริพงษ์ ORAWAN SIRIPONG จันทบูร
   นาย สาโรจน์ ดาราสมาน SAROJ DARASAMARN ศูนย์ (สาโรจน์)
   นาย จารุโรจน์ ทยานุกูล JARUROJ THAYANUKOOL ศูนย์ (สาโรจน์)
   นาย สุรศักดิ์ วงศ์ข้าหลวง SURASAK WONGKHALUANG เจ้าคุณ
   นาย สุรพงษ์ ชิโนทัยกุล SURAPONG CHINOTAIKUL เจ้าคุณ
   นางสาว สมส่วน ปลื้มจิตร SOMSUAN PLLUEMJIT เจ้าคุณ
   นางสาว สมพร ชินก้องไกร SOMPORN CHINKONGKRAI เจ้าคุณ
   พระเทพ พุทธิวิเทศ ประชัน ชุตินธโร BUDDHIWIDES PRACHAN CHUTINTARO เจ้าคุณ
   พระราช พุทธิวิเทศ สุรเชษฐ์ บุญน้อม BUDDHIWIDES SURACHET BOONNOM เจ้าคุณ
   นาย อดุลย์วิชญเดช ติยะบุตร ADOONWISAYADEJ TIYABOOT เลย (ยุทธ)
   นาย เกียรติชัย ทวีบุตร KIRADTICHAI THAWEEBUT มภช.เชียงใหม่
   นาง จินตนา ศรีจักร JINTANA SRIJAK สถาบัน (สุรชัย)
   พระครู วิสุทธิ์สมณวัตร มานับ แทบสูงเนิน VISUTHSANAWAT MANAP THAEPSUNGNOENthaepsungnoen สถาบัน (สุรชัย)
   พระครู สุตธรรมวิวัฒน์ ชัยวัฒน์ ธรรมบันเทิง SUTTHAMWIWAT CHAIWAT THAMBANTHOENG นครราชสีมา
   นาย ประสาธน์ ศรีจักร PRASATHANA SRIJAKARA สถาบัน (สุรชัย)
   นาย แสวง สังข์ทอง SAWAENG SANGTHONG พรรษา
   นางสาว ณัชพร วรรณะเอี่ยมพิกุล NATCHAPORN WANNAIAMPIKUL) พรรษา
   นาย กฤตภาส จินาจิ้น KITTAPAS CHINACHINT พรรษา
   นาย วชิรพงษ์ จินาจิ้น WACHIRAPONG JINAJIN พรรษา
   นาย สมชาย จินาจิ้น SOMCHAI JINAJIN พรรษา
   นาย ฐชภง พงษ์นุช THOTCHAPHONG PONGNUCH ชัยภูมิ
   นาย สุทธิ ปัญญาสกุลวงศ์ SUTTHI PANYASAKULWONG ภัทรชัย
   นางสาว สิริพร ฐิติไชโย SIRIPORN TITICHAIYO ภัทรชัย
   นาย ธนวัฒน์ ปัญญาสกุลวงศ์ TANAWAT PANYASAKULWONG ภัทรชัย
   นาย เกษม สมภักดี KASEM SOMPUGDEE ภัทรชัย
   นาย สุรศักดิ์ คำกรฤาชา SURASAK KAMKORNRUECHA ภัทรชัย
   นาง นภา วัชรเนตร NAPA VAJARANETRA ภัทรชัย
   นาง ภัทระนิษฐ์ กาญจนาธนะศิลป์ PATTARANITH KARNJANATANASIN ชุมแพ
   นาง ฐิติกานต์ สุขบุญเรือน THITIKARN SUKBUNRUAN จันทบูร
   พระ อริย์ธัชชัย อโนมปัญโญ นาเมืองรักษ์ ANOMAPANY NAWUANGRAK ดร.อร่าม
   พระ เฉลิม เทวธัมโม ทับทิมเทศ THEWATHAMMO TABTIMTET ดร.อร่าม
   นาย วชิรพงษ์ จินาจิ้น WACHIRAPONG JINAJIN พรรษา
   นาย สมชาย จินาจิ้น SOMCHAI JINAJIN พรรษา
   นาย กฤตภาส จินาจิ้น KITTAPAS CHINACHINT พรรษา
   นาย สันติ ศรีภิรมย์ SANTI SRIPIROM กนกศักดิ์
   นาง มณีรัตนา อินต๊ะเสนา MANEERATTANA INTASENA กนกศักดิ์
   นาย ไรวินทร์ องคสิงห์ RAIWIN ONGKASING กนกศักดิ์
   นางสาว เอมมิกา อภิชาธนามัย EMMIKA APHICHATHANAMAI กนกศักดิ์
   นาย ชยณัฐ พันภู CHAYANAT PANPOO กนกศักดิ์
   นาย ประพิศ นวมโคกสูง PRAPIT NUAMKOKSOONG
   นาย นิพนธ์ พุทธรักษา NIPON BUDDHARAKSA CEO#2 (กนกศักดิ์)
   นางสาว สุภาพร เท่าบุรี SUPAPORN TAOBUREE CEO#2 (กนกศักดิ์)
   นาย ยศรักษ์ แต่บุญญานุภาพ YOSSARAK TAEBOONYANUPHAB CEO#2 (กนกศักดิ์)
   พระ โสภณพัฒนคุณ ทิน เฑียรทอง SOPONPATTHANAKUN THIN THIANTHONG พรรษา
   พระครู โสภณพรหมรังษี จิตรดี SOPHONPHROMRANGSI JITDEE พรรษา
   นาง สุมาลัย กองแก้ว SUMALAI KONGKAEW
   นาง ฐิติกานต์ สุขบุญเรือน THITIKARN SUKBUNRUAN
   นาย ธนากร ทองประไพ THANAKORN THONGPRAPAI กนกศักดิ์
   นาย ไพบูลย์ มันตะสูตร PAIBOON MANTASOOT กนกศักดิ์
   นางสาว ปาริชาติ วรรัตน์ ณ อยุธยา PARICHART WORARAT NA AYUTTHAYA กนกศักดิ์
   นาย พิจิตร สิงห์ทอง PHIJIT SINGTHONG กนกศักดิ์
   นาย สมหมาย ใจภักดี SOMMAIY JAIPAKDEE กนกศักดิ์
   นางสาว นันท์ธิกานต์ พัทธ์สง่า NUNTHIKARN PUNSANGA กนกศักดิ์
   พันตำรวจโท พิสิฐ ปิ่นแก้ว PISIT PINKAEW กนกศักดิ์
   นาง ปราณี มหาศรานนท์ PRANEE MAHASARANON กนกศักดิ์
   นาย ภูริพันธุ์ พรมรักษ์ PHURIPHAN PROMRAK กนกศักดิ์
   นางสาว นิศารัตน์ ธนัตถ์กุลนันทน์ NISARAT THANATKUNNAN กนกศักดิ์
   นาย ธรรมสถิตย์ บูรณเขตต์ THUMSATHID BURANAKATE กนกศักดิ์
   นาย สาคร บำรุงศรี SAKORN BAMRONGSRI กนกศักดิ์
   นาง ยุวดี วณิชาภิชาติ YUWADEE WANICHAPICHAT กนกศักดิ์
   นาย สุระพัน สุปัญญา SURAPAN SUPANYA ชุมแพ
   นาย พิสิษฐ์ แม้นวงศ์เดือน PISIT MANWONGDEAN CEO#3 (กนกศักดิ์) สพท.
   นาย เชิดชัย ธีรนันทวาณัช CHERDCHAI TEERANANTAWANICH CEO#3 (กนกศักดิ์) สพท.
   นาย บุญชัย มากเมตตากุล BOONCHAI MAKMETTAKUL CEO#3 (กนกศักดิ์) สพท.
   นางสาว กิตติมา ศรีบริบูรณ์ KITTIMA SRIBORIBOON CEO#3 (กนกศักดิ์) สพท.
   พลเอก โชติอนันต์ปรีชา ทรัพย์หิรัญ CHOT-ANUNPREECHA SUBHIRUN CEO#3 (กนกศักดิ์) สพท.
   นางสาว ณุมาพร พัฒนพงศธร NUMAPHON PATPONGTHORN CEO#3 (กนกศักดิ์) สพท.
   นางสาว ณฐมน พรมจีน NATAMON PROMJEEN กนกศักดิ์
   นาง พัณณ์ชยา ธนเศรษฐ์วรภัค PHANCHAYA THANASETWORAPHAK CEO#3 (กนกศักดิ์) สพท.
   นางสาว นวลพรรณ นพวงศ์ ณ อยุธยา NUALPAN NOPWONG NA AYUDHYA CEO#3 (กนกศักดิ์) สพท.
   นาย วิชัย ศิริแสงอรุณโรจน์ VICHAI SIRISANGARUNROJ CEO#3 (กนกศักดิ์) สพท.
   นาย สุทธิชัย ศรีศิริทรัพย์ SUTTHICHAI SRISIRISAP CEO#3 (กนกศักดิ์) สพท.
   นาง พรทิพย์ เตชะพกาพงษ์ PORNTIP TECHAPAKAPONG CEO#3 (กนกศักดิ์) สพท.
   พล.ท. สถาพร มหารักษิต STAPORN MAHARUCKSIT CEO#3 (กนกศักดิ์) สพท.
   นาย สุรศักย์ อัครอมรพงษ์ SURASUK OAKKHARAAMONPHONG CEO#3 (กนกศักดิ์) สพท.
   นาย ประเสริฐ ก่อเกียรติอุดม PRASERT KORKIATUDOM CEO#3 (กนกศักดิ์) สพท.
   นาย กิตติโชค สินธำรง KITTICHOKE SINTHAMRONG CEO#3 (กนกศักดิ์) สพท.
   นาย ธีระ กลิ่นหวล TEERA KLINHUAL CEO#3 (กนกศักดิ์) สพท.
   นาย เทวฤทธิ์ โชติเจริญพร TEWARIT CHOTICHAROENPORN CEO#3 (กนกศักดิ์) สพท.
   MR. HUANG, HU HUANG, HU CEO#3 (กนกศักดิ์) สนนช.
   MISS XIN, LI XIN, LI CEO#3 (กนกศักดิ์) สนนช.
   MR. ZHONG, HUILIANG ZHONG, HUILIANG CEO#3 (กนกศักดิ์) สนนช.
   นาย จตุพร พัฒนภิญโญ CHARDUPON PATTANAPINYO CEO#3 (กนกศักดิ์) สนนช.
   นาย ประสงค์ เบญจวรธรรม PRASONG BENJAVORADHUM CEO#3 (กนกศักดิ์) สสทอ.
   MR. HUANCHONG HUANG HUANCHONG HUANG CEO#3 (กนกศักดิ์) สสทอ.
   MISS WANG , XIAODAN WANG , XIAODAN CEO#3 (กนกศักดิ์) สสทอ.
   นาย กฤช ติปยานนท์ KRIT TIPAYANON CEO#3 (กนกศักดิ์) สสทอ.
   MR. MA , YI MA , YI CEO#3 (กนกศักดิ์) สสทอ.
   MR. CHEN, ZICHONG CHEN, ZICHONG CEO#3 (กนกศักดิ์) สสทอ.
   MR. CAI, XIAOXING CAI, XIAOXING CEO#3 (กนกศักดิ์) สสทอ.
   นาง ปุณยวีร์ ฐิติกุลเจริญกิจ PUNYAWEE THITIKUNCHAROENKIT CEO#3 (กนกศักดิ์) สสศป.
   นาง นัฐชา ตันติกุล NATCHA TANTIKUL CEO#3 (กนกศักดิ์) สสศป.
   นาย พงศรันทร์ ซุ้นสุวรรนศรี PONGSARAN SUNSUWANSRI CEO#3 (กนกศักดิ์) สสศป.
   MR. YU, XINGQI YU, XINGQI CEO#3 (กนกศักดิ์)
   MR. MINO SIVILAY MINO SIVILAY สปป ลาว
   นาย ป้องปราการ สุดนุช  PONGPRAKARN SUDNUCH ปราจีนบุรี
   นาย กิตติพงศ์ สีเหลือง KITTIPHONG SEELUANG มภช จันทบูร
   นาง สำเภา ศรีบุญเรือง SAMPHAO SRIBUNRUEANG ชัยภูมิ
   พันเอก ชรินทร์ จุลคประดิษฐ์ CHARIN JOOLKAPRADIT มภช ส่วนกลาง
   นาย สมศักดิ์ ร่ำเรียนกิจ SOMSAK RAMRIANKIT มภช จันทบูร
   นาย อรุณ เปลี่ยนทองดี AROON PLEANTHONGDEE มภช จันทบูร
   นาง ปราถนา โพธิ์ทอง PRATTHANA PHOTHONG มภช จันทบูร
   นางสาว จารุวรรณ หมูคำ CHARRUWAN MOOKAM มภช จันทบูร
   นาง บัวพัด สีสะหวัน BOUAPHAT SISAVANH ชุมแพ
   นางสาว ศรัณย์ภรณ์ ปลื้มน้อย SARANPORN PLUEMNOI มภช ส่วนกลาง
   นาย บุญถิ่น บุญปิติกุล BUNTHIN BUNPEETIKUL ชุมแพ
   นาย ธีรพงษ์ ภู่สงค์ TEERAPONG PHUSONG ชุมแพ
   นาย เอกกิตติ พงษ์สุวรรณ AKKIT PONGSUWAN ชุมแพ
   นาย ประสิทธิ์ กล่อมจิตเจริญ PRASIT KLOMCHITCHAROEN ชุมแพ
   นางสาว ดารุณี อินทรวัฒนา DARUNEE INTARAWATTANA CEO#4 (ทองหล่อ)
   น.อ. โพยม คงโภคา ร.น. PAYOM KONGPOKA, RTN. CEO#4 (ทองหล่อ)
   นาย ธัชพล อินทรวัฒนา THACHAPHOL INTHARAWATHANAR CEO#4 (ทองหล่อ)
   นาย กันต์ณกฤต ยูนิพันธ์ KANNAKRIT YUNIPHAN CEO#4 (ทองหล่อ)
   นาย เชวงศักดิ์ แสงจันทร์ CHAVENGSAK SAENGCHAN CEO#4 (ทองหล่อ)
   นาย บูรพา สว่างสุข BURAPA SAWANGSUK CEO#4 (ทองหล่อ)
   นางสาว สุริย์ริสสา มีเหม็ง SURIRISSA MEEMENG CEO#4 (ทองหล่อ)
   พ.อ. กฤษณพงศ์ วิมลศิลป์ KRISTSANAPONG WIMONSIN CEO#4 (ทองหล่อ)
   นาย บุญเลิศ ไทยทัตกุล BOONLERT THAITHATGOON CEO#4 (ทองหล่อ)
   นาย กรณ์ มหานุกูล KORN MAHANUKUL CEO#4 (ทองหล่อ)
   นาย ทองคำ วงษ์เพิก THONGKUM WONGPERK CEO#4 (ทองหล่อ)
   นาย สมเกียรติ มั่นคง SOMKIAT MUNKONG CEO#4 (ทองหล่อ)
   นาง มัลลิกา สมจิตต์ MALLIKA SOMJIT ชุมแพ
   นาย ปราโมทย์ ขวัญชัยรัตนภูมิ PRAMOTE KHWANCHAIRATANAPHUM ชัยภูมิ
   นาง สุคนธ์ ขวัญชัยรัตนภูมิ SUKONT KHWANCHAIRATANAPHUM ชัยภูมิ
   พระครูปลัด ปารมี สุรยุทโธ มภช ส่วนกลาง
   พระครู พัชรคณาภิรักษ์ มภช ส่วนกลาง
   นาย จักรพรรดิ์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา JAKKAPAT SENEWONG NA AYUTHAYA มภช ส่วนกลาง
   นางสาว มยุรี พันธนาม MAYUREE PHANTHANAM USA.
   นางสาว สินีนารถ เองตระกูล SINEENART ENGTHAKUL USA.
   Somdej PHRA WANNARAT CHROEK NAY CHROEK NAY กัมพูชา
  • 0
  • 0
  • ไม่มีกระทู้

  • รายชื่อผู้สมัครเป็นนักศึกษา ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย ปี 2018 ณ 19 ก.พ.2018
   1 331312018-1-0041 DOCTORAL Degree นาย ชานนท์ นิธิเมธาวี
   2 331312018-1-0042 DOCTORAL Degree นาย นิรันดร์ บินประทาน
   3 331312018-1-0043 MASTER DEGREE นางสาว อรัญชญา วงษ์ขันธ์
   4 331312018-1-0044 BACHELOR DEGREE นาย วีรยุทธ มูลคำเหลา
   5 331312018-1-0045 BACHELOR DEGREE นางสาว วราภรณ์ วงษ์ดิฐ
   6 331312018-1-0046 BACHELOR DEGREE นาย ประทาน เอ้โทบุตร
   7 331312018-1-0047 BACHELOR DEGREE นาง สมนึก จันเดิม
   8 331312018-1-0048 BACHELOR DEGREE นาง กมลวรรณ รุจิอาจ
   9 331312018-1-0049 BACHELOR DEGREE นางสาว พรทิพย์ ธนะประสพ
   10 331312018-1-0050 BACHELOR DEGREE นาง ราตรี จันเดิม
   11 331312018-1-0051 BACHELOR DEGREE นางสาว สุภาพ ถนอมวงษ์
   12 331312018-1-0052 BACHELOR DEGREE นางสาว ณีรนุช อธิอุดมผล
   13 331312018-1-0053 BACHELOR DEGREE นางสาว ธิดารัตน์ พันธุ
   14 331312018-1-0054 BACHELOR DEGREE นาง ณัชฐ์มันญา วรรณประทีป
   15 331312018-1-0055 BACHELOR DEGREE นาย วัชระ มันทวิล
   16 331312018-1-0056 BACHELOR DEGREE นางสาว พรนิภา ฤทธิศาสตร์
   17 331312018-1-0057 BACHELOR DEGREE นาย ปัญญา อนันต์
   18 331312018-1-0058 BACHELOR DEGREE นาย ไพรัช ศิริพันธ์
   19 331312018-1-0059 BACHELOR DEGREE นาย พิษณุ สุขคา
   20 331312018-1-0060 BACHELOR DEGREE นางสาว ลาวัลย์ จงประจันทร์
   21 331312018-1-0061 BACHELOR DEGREE นางสาว จันเพ็ญ ประศาสน์ศิลป์
   22 331312018-1-0062 นาย อรรถพล เกศา
   23 331312018-1-0063 นางสาว ปว๊ณา สมศรี
   24 331312018-1-0064 MASTER DEGREE นาย เวชพิสิฐ เกษตรพันธ์
   25 331312018-1-0065 DOCTORAL Degree นาย ศุภวิชญ์ โรมแพน
   26 331312018-1-0066 MASTER DEGREE นาง สุรีย์พร ธรรมบุตร
   27 331312018-1-0067 DOCTORAL Degree นาย สมชาย พงษ์เทพิน
   28 331312018-1-0068 MASTER DEGREE นาวาเอก ดวง พึ่งสุรินทร์
   29 331312018-1-0069 DOCTORAL Degree นางสาว อารยา ศิริสวัสดิ์
   30 331312018-1-0070 DOCTORAL Degree นาง พุทธชาด สุขสิงห์
   31 331312018-1-0071 BACHELOR DEGREE hc. คุณ ทินกร แกล้วกล้า
   32 331312018-1-0072 BACHELOR DEGREE hc. คุณ พิมพ์นารีย์ นัยติ๊บ
   33 331312018-1-0073 BACHELOR DEGREE hc. คุณ สกล ศรีอ้วน
   34 331312018-1-0074 DOCTORAL Degree hc. คุณ ทรงเพชร ใจทน
   35 331312018-1-0075 DOCTORAL Degree hc. คุณ ธานี นามณีวรรณ์
   36 331312018-1-0076 BACHELOR DEGREE hc. คุณ นพิชญ์ พรหมเทพ
   37 331312018-1-0077 DOCTORAL Degree hc. คุณ แปลก เดชะบุญ
   38 331312018-1-0078 MASTER DEGREE hc. คุณ ถนอมศรี แสนยอด
   39 331312018-1-0079 BACHELOR DEGREE hc. คุณ กฤษฎา นามรัตน์
   40 331312018-1-0080 DOCTORAL Degree hc. คุณ เกียรติศักดิ์ อุดขา
   41 331312018-1-0081 DOCTORAL Degree hc. คุณ บุญธรรม พรหมปลูก
   42 331312018-1-0082 BACHELOR DEGREE hc. คุณ กชกร สมประสงค์
   43 331312018-1-0083 BACHELOR DEGREE hc. คุณ พัชรพล เชื้อหมั่น
   44 331312018-1-0084 BACHELOR DEGREE hc. ร้อยตรี วิชิต อินทนันชัย
   45 331312018-1-0085 MASTER DEGREE hc. คุณ สุเนตร โกมล
   46 331312018-1-0086 MASTER DEGREE คุณ เวชพิสิฐ เกษรพันธ์
   47 331312018-1-0087 BACHELOR DEGREE คุณ อรรถพล เกษา
   48 331312018-1-0088 BACHELOR DEGREE คุณ ปวีณา สมศรี
   49 331312018-1-0089 DOCTORAL Degree คุณ พัชราวรรณ แก้วกันทะ
   50 331312018-1-0090 MASTER DEGREE คุณ อภิชาติ ใจใหม่
   51 331312018-1-0091 MASTER DEGREE คุณ สุพรรษา ทองเรือง
   52 331312018-1-0092 MASTER DEGREE คุณ อมรพรรณ ขันทะ
   53 331312018-1-0093 MASTER DEGREE คุณ ภานุทรากูล คงตุ่น
   54 331312018-1-0094 MASTER DEGREE คุณ กรภทร์ กำพรม
   55 331312018-1-0095 MASTER DEGREE คุณ สุภาวดี วงศ์บุตร
   56 331312018-1-0096 MASTER DEGREE คุณ วีระพล พรมเมือง
   57 331312018-1-0097 DOCTORAL Degree นาง พรรณงาม สมณา
   58 331312018-1-0098 DOCTORAL Degree นาย นิรันดร์ บินประทาน
   59 331312018-1-0099 MASTER DEGREE นาย พรชัย ประเสริฐสุขกุล
   60 331312018-1-0100 BACHELOR DEGREE hc. นาย เกียรติชัย ทวีบุตร
   61 331312018-1-0101 BACHELOR DEGREE hc. นาย นิรัชอุทัย คำภิโรง
   62 331312018-1-0102 BACHELOR DEGREE hc. นางสาว อิษฎา เครือจินา
   63 331312018-1-0103 BACHELOR DEGREE hc. นาย สิทธินัติ บุญเลี้ยง
  • 0
  • 0
  • ไม่มีกระทู้

  • รายชื่อผู้สมัครเป็นนักศึกษา ปี 2018 ณ 1 เม.ย. 2018
    
   3313120181001 Doctoral degree พระ พิชัยนาท ภักดีเสนานฤนารถ PHRA PICHAINART PHAKDEESENANARUENAT USA.
   3313120181002 Doctoral degree พระ บุณยกร ไกยะฝ่าย PHRA BOONYAGORN KAIYAFAI USA.
   3313120181003 Doctoral degree นาง รตนพร สงค์ประเสริฐ Ms. RATANAPON SONGPRASERT USA.
   3313120181004 Doctoral degree นาง รุ่งนภา พรมเพชร Ms. ROONGNAPA PROMPETCH USA.
   3313120181005 Doctoral degree นางสาว จิตติยา วาจี Miss JITTIYA WAJEE THAILAND
   3313120181006 Doctoral degree นาย ธวัช ราษฎร์โยธา Mr. THAWAT RATYOTHA THAILAND
   3313120181007 Master degree นาง พอลล่า เค รุ่งสว่าง Ms. PAULA RUNGSAWANG USA.
   3313120181008 Master degree นาย ฐิติกร พุทธธรรมมณี Mr. THITIKORN PHUTTHATHAMMANEE USA.
   3313120181009 Bachelor Degree น.ส. จิตรา ศรีคำ Miss JITTRA SEEKHUM USA.
   3313120181010 Bachelor Degree นาย ชานนท์ พรมสวาท Mr. CHANON PROMSAWAT THAILAND
   3313120181011 Bachelor Degree นาง ผ่องศรี เช็ง Mrs. PONGSRI CHENG USA.
   3313120181012 Bachelor Degree พระ นิพนธ์ ฤทธิเสน PHRA NIPON RITTISEN THAILAND
   3313120181013 Bachelor Degree พระมหา สมพร บุญประเสริฐ PHRAMAHA SOMPON BUNPRASOET THAILAND
   3313120181014 Bachelor Degree นาง รีนา นาบุญ Mrs. REENA NABOON USA.
   3313120181015 Bachelor Degree นาง รุ่งณกาล ยมลกวี Mrs. RUNGNAKARN YAMONKAWEE USA.
   3313120181016 Bachelor Degree น.ส. วรรณิสา ถาวรชาติ Miss WANNISA THAWORNCHAT USA.
   3313120181017 Bachelor Degree น.ส. วรินทร์ทิพย์ แจงดี Miss WARINTHIP JAENGDEE USA.
   3313120181018 Bachelor Degree นาง วิไลลักษณ์ ฮอด์ก Mrs. WILAILAK HODGE USA.
   3313120181019 Bachelor Degree น.ส. ศิริณา เคนนันท์ Miss SIRINA KHENNAN USA.
   3313120181020 Bachelor Degree น.ส. สุภาวรรณ พุทธธรรมมณี Miss SUPAWAN PHUTTHATHAMMANEE USA.
   3313120181021 Bachelor Degree นาง วิรังรอง ถาวโรทิพย์ Ms. VIVIAN W . TAWAROTIP USA.
   3313120181022 Bachelor Degree น.ส. จิราภรณ์ ซอเรนทีโน่ Ms. JIRAPORN SORRENTINO USA.
   3313120181023 Doctoral degree นาง เพ็ญศรี ศรประสิทธิ Mrs. PENSRI SORNPRASITTI USA.
   3313120181024 Doctoral degree นาง สริตา สังข์เฉย Mrs. SARITA SUNGCHEU USA.
   3313120181025 Master degree น.ส. จิราภรณ์ วณิชกุล Ms. JIRAPORN VANIJKUL USA.
   3313120181026 Bachelor Degree น.ส. จันทิมา รอดปั้น Mrs. JANTIMA RODPAN USA.
   3313120181027 Master degree พระ ชาติชาย สังข์เฉย PHRA CHADCHAI SUNGCHEU THAILAND
   3313120181028 Master degree น.ส. วรรณะ เชื้อวิตุลย์ Ms. VANNA CHUAVIDULAYA USA.
   3313120181029 Master degree นาง พวงผกา ศรประสิทธิ Ms. PUANGPAKA SORNPRASITTI USA.
   3313120181030 Bachelor Degree นาย นคร สังข์เฉย Mr. NKORN SUNGCHEU THAILAND
   3313120181031 Bachelor Degree นาง สายลดา เบลิซาริโอ Mrs. SAIYLADA BELISARIO USA.
   3313120181032 Bachelor Degree นาง นิอร ชื่นชม Mrs. NION CHUENCHOM USA.
   3313120181033 Bachelor Degree น.ส. สุธีรา รุ่งสว่าง Miss SUTEERA RUNGSAWANG THAILAND
   3313120181034 Doctoral degree นาง นิศา คิง MRS. NISA KING USA.
   3313120181035 Bachelor Degree คุณ ดวงพร มหาราช THAILAND
   3313120181036 Bachelor Degree คุณ สกุลพร สิระพีร์ THAILAND
   3313120181037 Bachelor Degree นาง บัว พงษ์มา MRS. BUA PONGMA THAILAND
   3313120181038 Bachelor Degree คุณ นริสรา วงค์ชัย THAILAND
   3313120181039 Bachelor Degree นาย เสถียรพงษ์ วงษ์สงฆ์ MR. SATIENPONG WONGSONG THAILAND
   3313120181040 Doctoral degree นาง สุวรรณี สื่อวงศ์สุวรรณ MRS. SUWANNEE SUEWONGSUWAN ชุมแพ
   3313120181041 Doctoral degree hc. นาย ภูมินันท์ รุ่งเรืองกูร MR. PHUMINAN RUNGRUEANGKUN ชัยภูมิ
   3313120181042 Doctoral degree hc. นาย อธิพงษ์ อาทรบวรกิจ MR. ATIPONG  ARETHOUNBORWOUNKIT ชัยภูมิ
   3313120181043 Master degree hc. นาย ไพบูลย์ พัฒนอางกูร MR. PHAIBOON PATANAUNGKUL กรุงเทพ
   3313120181044 Doctoral degree hc. นาย ลือชัย คำมี MR. LUECHAI CUMMEE ชัยภูมิ
   3313120181045 Bachelor Degree นาย วิชัย สื่อวงศ์สุวรรณ MR. WICHAI SUEWONGSUWAN ชุมแพ
   3313120181046 Doctoral degree นางสาว ยลดา สื่อวงศ์สุวรรณ MISS YONLADA SUEWONGSUWAN ชุมแพ
   3313120181047 Bachelor Degree นาย ชานน สื่อวงศ์สุวรรณ MR. CHANON SUEWONGSUWAN ชุมแพ
   3313120181048 Doctoral degree นาย ชานนท์ นิธิเมธาวี MR. CHANON NITHIMAYTHAVEE จันทบุรี
   3313120181049 Doctoral degree นาย นิรันดร์ บินประทาน MR. NIRUN INPRATHAN เชียงใหม่
   3313120181050 Master degree นางสาว อรัญชญา วงษ์ขันธ์ MISS ARANCHAYA WONGKHAN อุบลราชธานี
   3313120181051 Bachelor Degree นาย วีรยุทธ มูลคำเหลา MR. WEERAYUT MOONKAMLAO อุบลราชธานี
   3313120181052 Bachelor Degree นางสาว วราภรณ์ วงษ์ดิฐ MISS WARAPORN WONGDIT อุบลราชธานี
   3313120181053 Bachelor Degree นาย ประทาน เอ้โทบุตร MR. PRATAN A-TOBUY อุบลราชธานี
   3313120181054 Bachelor Degree นาง สมนึก จันเดิม MRS. SOMNUK JAMDOEM ตราด
   3313120181055 Bachelor Degree นาง กมลวรรณ รุจิอาจ MRS. KAMOLWAN RUJIARD ตราด
   3313120181056 Bachelor Degree นางสาว พรทิพย์ ธนะประสพ MISS PORNTHIP TANAPRASOP ตราด
   3313120181057 Bachelor Degree นาง ราตรี จันเดิม MRS. RATREE JANDERM ตราด
   3313120181058 Bachelor Degree นางสาว สุภาพ ถนอมวงษ์ MISS SUPHAP THANOMWONG ตราด
   3313120181059 Bachelor Degree นางสาว ณีรนุช อธิอุดมผล MISS NEERANUT ATIUDOMPHOL ตราด
   3313120181060 Bachelor Degree นางสาว ธิดารัตน์ พันธุ MISS THIDARAT PHANTU ตราด
   3313120181061 Bachelor Degree นาง ณัชฐ์มันญา วรรณประทีป MRS. NUTCHAMENYA WANNAPRATEEP ตราด
   3313120181062 Bachelor Degree นาย วัชระ มันทวิล MR. WATCHARA MUNTHAWIL ตราด
   3313120181063 Bachelor Degree นางสาว พรนิภา ฤทธิศาสตร์ MISS PORNNIPA RITISAD ตราด
   3313120181064 Bachelor Degree นาย ปัญญา อนันต์ MR. PANYA ANAN ตราด
   3313120181065 Bachelor Degree นาย ไพรัช ศิริพันธ์ MR. PHAIRAT SIRIPHAN ตราด
   3313120181066 Bachelor Degree นาย พิษณุ สุขคา MR. PISANU SUKKONG ตราด
   3313120181067 Bachelor Degree นางสาว ลาวัลย์ จงประจันทร์ MISS LAWAN JONGPRAJUN ตราด
   3313120181068 Bachelor Degree นางสาว จันทร์เพ็ญ ประศาสน์ศิลป์ MISS CHANPHEN PASATSILP ตราด
   3313120181069 Bachelor Degree นาย อรรถพล เกศา MR. ATTHAPHON KESA เชียงราย
   3313120181070 Bachelor Degree นางสาว ปวีณา สมศรี MRS. PAWEENA SOMSRI เชียงราย
   3313120181071 Master degree นาย เวชพิสิฐ เกษรพันธ์ เชียงราย
   3313120181072 Doctoral degree นาย ศุภวิชญ์ โรมแพน MR. SUPHAWIT ROMPAEN มหาสารคาม
   3313120181073 Master degree นาง สุรีย์พร ธรรมบุตร MRS. SURIPHON THAMMABUT นครราชสีมา
   3313120181074 Doctoral degree นาย สมชาย พงษ์เทพิน MR. SOMCHAI PHONGTAPIN
   3313120181075 Master degree นาวาเอก ดวง พึ่งสุรินทร์ Capt. DUANG PUENGSURIN จันทบุรี
   3313120181076 Doctoral degree นางสาว อารยา ศิริสวัสดิ์ MISS ARAYA SIRISAWAT จันทบุรี
   3313120181077 Doctoral degree นาง พุทธชาดิ สุขสิงห์ MRS. PUTTHACAT  SUKSING จันทบุรี
   3313120181078 Bachelor Degree   hc. นาย ทินกร แกล้วกล้า MR. THINNAKORN KLAEWKLA เชียงราย
   3313120181079 Bachelor Degree   hc. นางสาว พิมพ์นารีย์ นัยติ๊บ MISS PIMNNARI NAITIB เชียงราย
   3313120181080 Bachelor Degree   hc. นาย สกล ศรีอ้วน MR. SAKON SRIAOUN เชียงราย
   3313120181081 Doctoral degree hc. นาย ทรงเพชร ใจทน MR. SONGPHET JAITON เชียงราย
   3313120181082 Doctoral degree hc. นาย ธานี นามณีวรรณ์ MR. THANEE NAMANEEWAN เชียงราย
   3313120181083 Bachelor Degree   hc. นาย ณพิชญ์ พรหมเทพ MR. NAPITCH PROMTHAP เชียงราย
   3313120181084 Doctoral degree hc. นาย แปลก เดชะบุญ MR. PLAEK DECHABOON เชียงราย
   3313120181085 Master degree hc. นางสาว ถนอมศรี แสนยอด MISS THAMONSRI SAENYOD เชียงราย
   3313120181086 Bachelor Degree   hc. นาย กฤษฎา นามรัตน์ MR. KRITSADA NAMRUT เชียงราย
   3313120181087 Doctoral degree hc. นาย เกียรติศักดิ์ อุดขา MR. KIATTISAK UDKHA เชียงราย
   3313120181088 Doctoral degree hc. นาย บุญธรรม พรหมปลูก MR. BOONTHAM PROMPLAG เชียงราย
   3313120181089 Bachelor Degree   hc. นางสาว กชกร สมประสงค์ MISS KOTCHAKORN SOMPHASONG เชียงราย
   3313120181090 Bachelor Degree   hc. นาย พัชรพล เชื้อหมั่น MR. PHATCHARAPHON CHUEAMAN เชียงราย
   3313120181091 Bachelor Degree   hc. ร้อยตรี วิชิต อินทนันชัย 2,Lt. VICHIT AINTHANANCHAI เชียงราย
   3313120181092 Master degree hc. นาย สุเนตร โกมล MR. SUNATE KOMOL เชียงราย
   3313120181093 Doctoral degree นาย ทอง ศีละวงษ์ MR. THONG SEERAWONG ขอนแก่น
   3313120181094 Doctoral degree คุณ พัชราวรรณ แก้วกันทะ เชียงราย
   3313120181095 Master degree คุณ อภิชาติ ใจใหม่ เชียงราย
   3313120181096 Master degree คุณ สุพรรษา ทองเรือง เชียงราย
   3313120181097 Master degree คุณ อมรพรรณ ขันทะ เชียงราย
   3313120181098 Master degree คุณ ภานุทรากูล คงตุ่น เชียงราย
   3313120181099 Master degree คุณ กรภทร์ กำพรม เชียงราย
   3313120181100 Master degree คุณ สุภาวดี วงศ์บุตร เชียงราย
   3313120181101 Master degree คุณ วีระพล พรมเมือง เชียงราย
   3313120181102 Doctoral degree นาย พงษ์ศักดิ์ อวัยวานนท์ MR. PONGSAK AWAIYAWANON สถาบันประชาธิปไตยฯ
   3313120181103 Doctoral degree นาง เบญจพร ชัยเนตรวาณิชย์ MISS BENJAPORN CHAINETHVANICH สถาบันประชาธิปไตยฯ
   3313120181104 Bachelor Degree นาง อรอุมา วรรณวสุธร MISS ONUMA WANNAWASUTHON สถาบันประชาธิปไตยฯ
   3313120181105 Bachelor Degree นาย สุวโรจน์ ชวนันท์ธนะโภคิน MR. SUWAROJ CHAWANUNTHANAPHOKHIN สถาบันประชาธิปไตยฯ
   3313120181106 Master degree นาง สมศรี โพธิ์ประสิทธิ์ MISS SOMSRI PHOPRASIT สถาบันประชาธิปไตยฯ
   3313120181107 Doctoral degree นาย ไกรทอง กล้าแข็ง MR. KRAITHONG KLAKHANG สถาบันประชาธิปไตยฯ
   3313120181108 Master degree นาง เพ็ญนภา สแกกส์ MRS. PHENNAPHA SKAGGS สถาบันประชาธิปไตยฯ
   3313120181109 Master degree นาย พงศ์ทร บัวแย้ม MR. PONGSATORN BUAYAEM สถาบันประชาธิปไตยฯ
   3313120181110 Doctoral degree นาย ปรีดา บุญเพลิง สถาบันประชาธิปไตยฯ
   3313120181111 Doctoral degree พระ ถนิต สันติกโร พรหมสถิต PHA THANIT PROMSATIT สถาบันประชาธิปไตยฯ
   3313120181112 Doctoral degree นาง พรรณงาม สมณา MRS. PANNGAM SAMANA เชียงใหม่
   3313120181113 Doctoral degree นาง จิดาภา กวีวรากร MRS. JIDAPA KAVEEWARAKORN กระบี่
   3313120181114 Doctoral degree นาง จันฑมาศ วงษ์เสรี MRS. JANTHAMAS WONGSAREE กรุงเทพ
   3313120181115 Bachelor Degree  h.c. นาย ศรีนวล สมโภชน์ เชียงราย
   3313120181116 Bachelor Degree  h.c. นาย ศุกร์ พูลแก้ว เชียงราย
   3313120181117 Bachelor Degree นาย สุบิน แสงมณี MR. SUBIN SAENGMANEE เชียงราย
   3313120181118 Bachelor Degree นาย จำลอง แก้วบุญมา MR. CHAMLONG KAEWBUNMA เชียงราย
   3313120181119 Bachelor Degree นาง นงลักษณ์ คืนสติ เชียงราย
   3313120181120 Bachelor Degree นางสาว เทียนสม หาดไร่ เชียงราย
   3313120181121 Bachelor Degree นาย ศุภกร ลินมูล MR. SUPHAKORN LINMOON เชียงราย
   3313120181122 Bachelor Degree นาง เอมชพันธ์ ปาแก้ว MRS. AEMCHAPHAN PAKAEW เชียงราย
   3313120181123 Bachelor Degree นางสาว สุดา หล้าปา MISS SUDA LAPA เชียงราย
   3313120181124 Bachelor Degree นางสาว ณัฐมล พูลทวี เชียงราย
   3313120181125 Bachelor Degree นางสาว สโรชา พรมตัน เชียงราย
   3313120181126 Bachelor Degree นาย นฤเทพ แสงสุวรรณ เชียงราย
   3313120181127 Bachelor Degree นางสาว สุวิภา นันต๊ะเต๋ เชียงราย
   3313120181128 Bachelor Degree นาง นงเยา เรือนคำ เชียงราย
   3313120181129 Bachelor Degree นาย ภูวดล สารพัตร์ เชียงราย
   3313120181130 Bachelor Degree นาง นงเยาว์ บุญวิเศษ เชียงราย
   3313120181131 Bachelor Degree นาย กิตติศักดิ์ เรือนคำ เชียงราย
   3313120181132 Doctoral degree นาย สิทธิราช บำเหน็จ MR. SITTIRAD BAMNAD เชียงราย
   3313120181133 Bachelor Degree นางสาว หยาดฝน จินวงศ์ MISS YARDFON CHINWONG เชียงราย
   3313120181134 Bachelor Degree นาย ประจวบ พรหมเสน MR. PRACHUAM PHOMASEAN เชียงราย
   3313120181135 Doctoral degree นางสาว ชนรรถภรณ์ วรพิทย์หิรัญ MISS CHANATPORN WORAPHITHIRAN เชียงราย
   3313120181136 Doctoral degree นางสาว กิ่งทอง กิจจานนท์ MISS KINGTONG KIJJANON จันทบุรี
   3313120181137 Doctoral degree นาง ศิรินภัสร์ วรัทภูวภัสส MRS. SARINPHAS WARATPUWAPAS มภช.ล้านนาเชียงราย
   3313120181138 Doctoral degree นาง วีณาวรรณ เงินวิจิตรไพศาล MRS. WEENAWAN NGOENGVIJITPAISAN มภช.ล้านนาเชียงราย
   3313120181139 Doctoral degree นาย พัชรอร แก้วสรสรกุล MR. PHATCHAAON KAEWSONSORRAKOL มภช.ล้านนาเชียงราย
   3313120181140 Doctoral degree นาย นรา ลีลาซาน MR. MARA ILACHAN มภช.ล้านนาเชียงราย
   3313120181141 Doctoral degree นาย ฮูเซ็น แสงวิมาน MR. HUNCIN SANGVIMAN มภช.ล้านนาเชียงราย
   3313120181142 Doctoral degree นาย อนุชา อาเมน MR. ANUCHA AMEN มภช.ล้านนาเชียงราย
   3313120181143 Doctoral degree นาย ประเสริฐ สุขศาสน์กวิน MR. PRASERT SUKSASKAWIN มภช.ล้านนาเชียงราย
   3313120181144 Doctoral degree นาง ชนัฏนันท์ มุขประดับ MRS. CHANATNAN MUNGPRADUB มภช.ล้านนาเชียงราย
   3313120181145 Doctoral degree นาย กมล มุขประดับ MR. KAMON MUNGPRADUB มภช.ล้านนาเชียงราย
   3313120181146 Doctoral Degree นาย ภรภัทร ใจบุญตระกูล สถาบันประชาธิปไตยฯ
   3313120181147 Doctoral Degree นาย สุชิน จันทร์ปาน สถาบันประชาธิปไตยฯ
   3313120181148 Doctoral Degree นาย มานะ สุดสงวน MR. MANA SUDSANGUAN สถาบันประชาธิปไตยฯ
   3313120181149 Bachelor Degree นางสาว ยินดี อนุโมทามิ MISS YINDEE ANUTAMI สถาบันประชาธิปไตยฯ
   3313120181150 Bachelor Degree นาย วรเชษฐ์ ชัยมูล MR. WARACHET CHAIMOOL สถาบันประชาธิปไตยฯ
   3313120181151 Master Degree นาง จินตนา คำสวัสดิ์ MRS. JINTANA KUMSAWARD สถาบันประชาธิปไตยฯ
   3313120181152 Master Degree นาย โสธร แสนจันทร์ MR. SOTHORN SAENCHAN สถาบันประชาธิปไตยฯ
   3313120181153 Master Degree นาง วิริยา นาคพันธุ์ MRS. WIRIYA NAKPHAN สถาบันประชาธิปไตยฯ
   3313120181154 Master Degree นาย อนันต์ รังษี MR. ANANT RANGSEE สถาบันประชาธิปไตยฯ
   3313120181155 Master Degree นาย วัลลภ เชยพร สถาบันประชาธิปไตยฯ
   3313120181156 Doctoral Degree นาย สนอง อรุณศรี MR. SANONG AROONSRI สถาบันประชาธิปไตยฯ
   3313120181157 Doctoral Degree นาย ปรีชา วิลัยฤทธิ์ สถาบันประชาธิปไตยฯ
   3313120181158 Bachelor Degree นางสาว ณภัทร พงศ์สนาม MISS NAPHAT PHONGSANAM สถาบันประชาธิปไตยฯ
   3313120181159 Bachelor Degree นาย พนม สำเฮี้ยง MR. PHANOOM AWAIYAWANON สถาบันประชาธิปไตยฯ
   3313120181160 Doctoral Degree พระ สฤษธ์ มหายโส (ฉัตรทอง) จันทบุรี
   3313120181161 Doctoral Degree  h.c. พระ สุบิน ปณีโต ตราด (วัดไผ่ล้อม)
   3313120181162 Doctoral Degree  h.c. พระครู สุวรรณโพธิวรธรรม (มนัส ขันติธัมโม จันทบุรี  วัดโพธิ์ทอง
   3313120181163 Doctoral Degree  h.c. พระครู สถิตธรรมานุวัตร (สำราญ ถาวโร) จันทบุรี วัดทับไทร
   3313120181164 Doctoral Degree  h.c. นาย โกศล โมมา จันทบุรี
   3313120181165 Doctoral Degree  h.c. นาย นริศ กิจอุดม จันทบุรี
   3313120181166 Doctoral Degree  h.c. นาย สุชาย ผดุงกรรจ์ จันทบุรี
   3313120181167 Doctoral Degree  h.c. นาย ใจกล้า กาดำดวน MR. JAIKLA KADAMDUAN สกลนคร
   3313120181168 Master Degree นางสาว พัดชา เภรินทร์ MISS PUDCHA PARIN จันทบุรี
   3313120181169 Doctoral Degree  h.c. นาย อาคม พรหมเสน MR. ARKHOM PROMSEN เชียงราย
   3313120181170 Doctoral Degree  h.c. นาย สมหวัง อิ่มคำทุ่น MR. SOMWANG AIMKOMTUN เชียงราย
   3313120181171 Doctoral Degree  h.c. นาย เทพฤทธิ์ ดีบุญมี ณ ชุมแพ MR. TEPPARIT DEEBOONMEE NA CHUMPHAE เชียงราย
   3313120181172 Bachelor Degree นาง พิชานันท์ ภาคินอัครพงศ์ MRS. PHICHANAN PHAKHINOAKKHARAPHONG ชุมแพ
   3313120181173 Bachelor Degree นางสาว วลีรัตน์ เรืองโลหะฤทธิ์ MISS WALEERAT RUANGLOHARIT ชุมแพ
   3313120181174 Bachelor Degree นาง พูลทรัพย์ วงศ์พวก MRS. POONSAP WONGPHUAK ชุมแพ
   3313120181175 Master Degree นางสาว ณัฐภัสสร พัฒน์ธนสมบัติ MISS NATTAPHATSORN PATTANASOMBUT ชุมแพ
   3313120181176 Master Degree นางสาว พรพรรณ์ พัฒน์ธนสมบัติ MISS PRONPUN PATTANASOMBUT ชุมแพ
   3313120181177 Bachelor Degree นาย พัทธสรณ์ พัฒน์ธนสมบัติ MR. PATTASORN PATTANASOMBUT ชุมแพ
   3313120181178 Bachelor Degree นาง กัญญาณ์มาศ กระบวนสืบ MRS. KANYAMAT KRABUANSUEP ชุมแพ
   3313120181179 Doctoral Degree นาย ฐนกริศน์ รัตนพงศ์กวี MR. THANAKIKS RATTANAPONGKAVEE นนทบุรี
   3313120181180 Doctoral Degree นาย ศักดา บินสะลีม MR. SAKDA BINSALIM เชียงราย
   3313120181181 Master Degree นาย วิชัย สายแก้ว MR. WICHAI SAIKAEW จันทบุรี
   3313120181182 Doctoral Degree นางสาว บุศย์สรี ปานขาว MISS BUSAREE PANKHAO จันทบุรี
   3313120181183 Doctoral Degree นางสาว ศุภากร กัลยาศิลป์ MISS SUPRAKORN KANLAYASIN สมุทรปราการ
   3313120181184 Master Degree นาย กิตตินันท์ นาคเวก MR. KITTINAN NARKVEG นนทบุรี
   3313120181185 Doctoral Degree  h.c. นาย สุภชาติ สุวรรณสิงห์ MR. SUPACHAT SUVANASING กรุงเทพ
   3313120181186 Doctoral Degree  h.c. นาย ภัทรชัย ทรัพย์จำนงค์ MR. PATRACHAI SUPCHAMNONG นนทบุรี
   3313120181187 Doctoral Degree  h.c. นาย เกียรติ อึงรัตนากร MR. KEAT EUNGRATANAKORN กรุงเทพ
   3313120181188 Bachelor Degree นาย กิตติกานต์ กาญจโนฬาร MR. KITTIKAN KANCHANOLAN นครราชสีมา
   3313120181189 Doctoral Degree พระมหา สุภภกฤต อุ่มพิมาย PHRAMAHA SUPPAKRET UMPIMAI จันทบุรี
   3313120181190 Master Degree นาย วิทยา ตรีกมล MR. WITTHAYA TREEKAMON อุดรธานี
   3313120181191 Doctoral Degree นาย อภิชาติ ใจหาญ MR. APICHAI CHAIHARN อุบลราชธานี
   3313120181192 Doctorate degree ดต. อตินาท มากธรรม MR. ATINART MARTHAM จันทบุรี
   3313120181193 Doctorate degree นางสาว จิตตรัตน์ ยังอยู่ MISS CHITTARAT YOUNGYOO จันทบุรี
   3313120181194 Bachelor Degree นาย สุทธิปก สุขสิงห์ จันทบุรี
   3313120181195 Doctorate degree นาย กุลพล คุปรัตน์ MR. KULAPOL KUPARAT กรุงเทพ
   3313120181196 Doctoral Degree  h.c. พระครู สังฆรักษ์ ชวาล เจเถื่อน PHRAKHRU SANGKHARAK CHAWAN กรุงเทพ
   3313120181197 Doctoral Degree  h.c. พระมหา กฤชวัฒน์ บุญเศษ PHRAMAHA KITCHAVATH BOONSETH กรุงเทพ
   3313120181198 Doctoral Degree  h.c. นางสาว ธนกร รัตน์วงศ์ MISS TANAKORN RATTANAWONG กรุงเทพ
   3313120181199 Doctoral Degree  h.c. นาง อารีวรรณ พรหมลิขิตกุล MRS. AREEWAN PHROMLIKITKUL กรุงเทพ
   3313120181200 Doctoral Degree  h.c. นาง ศริญญา สิทธาไชย MRS. SARINYA SITTHACHAI กรุงเทพ
   3313120181201 Doctoral Degree  h.c. นาย ชูชาติ พิมพ์กา MR. CHOOCHART PHIMGA กรุงเทพ
   3313120181202 Doctoral Degree  h.c. นาย กันตพิชญ์ ธนเลิศลาภ MR. GUNTAPIT THANALERTLAP กรุงเทพ
   3313120181203 Doctoral Degree  h.c. นาย ธีธัช หาดทะเล MR. THEETACH HADTALAY กรุงเทพ
   3313120181204 Doctoral Degree  h.c. นาย ประวัตร ฑัตตะวร MR. PRAWAT THATTAWORN กรุงเทพ
   3313120181205 Doctoral Degree  h.c. นาย ธนณัฐฏ์ ศศินโชติพัส MR. THANANUT SASINCHOTTIPHAT กรุงเทพ
   3313120181206 Doctoral Degree  h.c. นาย อาลี หญ้าปรัง MR. AREE YAPRANG กรุงเทพ
   3313120181207 Doctoral Degree  h.c. นาย ไพโรจน์ สวนเศรษฐ MR. PIROJCH SUANSET กรุงเทพ
   3313120181208 Doctoral Degree  h.c. นาย ปราโมทย์ จันทสอน MR. PARMONT JANTASAN กรุงเทพ
   3313120181209 Doctoral Degree  h.c. นาย ชัชวัสส์ รัตน์ศิลปากรณ์ MR. CHATCHAWASS RATSILLAPAKORN กรุงเทพ
   3313120181210 Doctoral Degree นาย ชาติ ไชยสิทธิ์ MR. CHART CHAIYASIT เชียงราย
   3313120181211 Doctoral Degree  h.c. นาง รัชฎาภรณ์ แสงสุวรรณ MRS. RADCHADAPORN SENGSUWAN เชียงราย
   3313120181212 Doctoral Degree  h.c. ว่าที่ ร.ต. บุญคุ้ม แสงสุวรรณ Acting SUB Lt. BOONKUEM SENGSUWAN เชียงราย
   3313120181213 Doctoral Degree  h.c. MR. KIM CHHAIHIENG MR. Kim Chhaihieng CAMBODIA
   3313120181214 Doctoral Degree  h.c. MR. OR MAO MR. OR MAO CAMBODIA
   3313120181215 Doctoral Degree  h.c. MR. SO PLATONG MR. SO PLATONG CAMBODIA
   3313120181216 Doctoral Degree MR. OUTHAN TAYLITTHY MR. OUTHAN TAYLITTHY RDPLAO
  • 0
  • 0
  • ไม่มีกระทู้

  • รายนามผู้สมัครเข้าศึกษา และสมัครเข้ารับปริญญากิตติมศักดิ์ ปี 2017
   1 3313120171001 Doctorate degree MR. SOMBAT THAVORN
   2 3313120171002 Master degree MR. KITTINANTA NARKVEG
   3 3313120171003 Master degree PHRA SITTHISAK PHUWONG
   4 3313120171004 Doctorate degree MISS CHANTARAKHAN PATNAKHA NEAL
   5 3313120171005 Doctorate degree h.c. MRS SHALAPINTH CHERDPOL
   6 3313120171006 Master degree MR. NIRUN BINPRATHAN
   7 3313120171007 Master degree MISS APICh.cHAYA SRI NGAM
   8 3313120171008 Master degree MRS. JANASIKARN RITTHISORN
   9 3313120171009 Master degree MRS. SOMMAI THONGNAK
   10 3313120171010 Master degree MRS. CHANTHANA HIRANRAT
   11 3313120171011 Master degree MRS. PETNAMNUENG KAEWSRINGAM
   12 3313120171012 Bachelor Degree MR. PRAPHON HIRANRAT
   13 3313120171013 Bachelor Degree MISS CHAYAPHA PARASSAPAN
   14 3313120171014 Bachelor Degree MR. PAPHONPHAT CHATUPHONPHATTHARAPHAN
   15 3313120171015 Bachelor Degree MRS. WANICHA WANITCHAKARN
   16 3313120171016 Bachelor Degree MRS. JIRAPINYA THONGDOWROANG
   17 3313120171017 Master degree MRS. PUNSIRI CHUNTANOOM
   18 3313120171018 Bachelor Degree MR. PORNCHAI BORIBOONTRAKUL
   19 3313120171019 Doctorate degree h.c. MR. SADHU ANUTAMI
   20 3313120171020 Doctorate degree MR. POLDEJ PINPRATEAB
   21 3313120171021 Doctorate degree MRS. JITPINAN WONGKAN
   22 3313120171022 Bachelor Degree MISS ARUNYA PENSUK
   23 3313120171023 Bachelor Degree MR. CHAMNAN KETWILAI
   24 3313120171024 Bachelor Degree MRS. SURIN MEKA
   25 3313120171025 Master degree MRS. REPEEPHAN SAKDAMINTH
   26 3313120171026 Bachelor Degree MR. KRENGSAK CHITJAROEN
   27 3313120171027 Bachelor Degree MRS. SUPRARNEE MANYOU
   28 3313120171028 Bachelor Degree MR. SORAPONG THONGDEE
   29 3313120171029 Bachelor Degree MR. AUMPHON THONGDEE
   30 3313120171030 Bachelor Degree MISS SATHIKA PINTRAPHY
   31 3313120171031 Bachelor Degree MISS GALUONG KANOKPET
   32 3313120171032 Bachelor Degree MRS. KREOWAN KILA
   33 3313120171033 Bachelor Degree MISS TAKSAPORN KRAMPAIBOON
   34 3313120171034 Bachelor Degree MISS KANUNGNIT KAMLANGYING
   35 3313120171035 Bachelor Degree MRS. JANPANG SAUSAWATEE
   36 3313120171036 Bachelor Degree MRS. WILAILAK MUANGTARIEN
   37 3313120171037 Bachelor Degree h.c. MR. WEERA KHANOEL
   38 3313120171038 Bachelor Degree MRS. PHATTHARAKANYA CHAITHEB
   39 3313120171039 Bachelor Degree MISS MONTHA CHUPAN
   40 3313120171040 Doctorate degree MR. NATTAKORN DONKAEOPHU
   41 3313120171041 Doctorate degree MR. SUPPHAROEK PAMORNRATTANAPUNYA
   42 3313120171042 Doctorate degree MISS JONGKOL POONSAWAT
   43 3313120171043 Bachelor Degree MRS. VANIDA SITNOI
   44 3313120171044 Bachelor Degree MRS. YAUKAM SEREE
   45 3313120171045 Bachelor Degree MR. NAVASORN JITKAU
   46 3313120171046 Bachelor Degree MR. NARIN KEANKAW
   47 3313120171047 Bachelor Degree MR. TANAKORN RONGKANKAUW
   48 3313120171048 Bachelor Degree MR. NATTAPHONGPHAT TACHASATTAYA
   49 3313120171049 Bachelor Degree MRS. NATTHANAN SIRICHAIYATHIP
   50 3313120171050 Bachelor Degree MISS NATIPRADA SAENPANNA
   51 3313120171051 Bachelor Degree MISS BAO-LAUNG PANDEE
   52 3313120171052 Bachelor Degree MISS CHANANCHIDA TAHAPROM
   53 3313120171053 Bachelor Degree h.c. MISS NITCHABOUN THAHAPROM
   54 3313120171054 Bachelor Degree MRS. RANU PINGIL
   55 3313120171055 Bachelor Degree MRS. PUNYANUT PRICHADET
   56 3313120171056 Bachelor Degree MRS. MONTATIP PLODPORG
   57 3313120171057 Bachelor Degree MRS. RAMIDA SUDJIKLIN
   58 3313120171058 Bachelor Degree MRS. MALAI PULLSAWAT
   59 3313120171059 Bachelor Degree MISS TADDOWN NUJPRAMOOL
   60 3313120171060 Bachelor Degree MRS. TUKKATA TAPIANTHONG
   61 3313120171061 Bachelor Degree MR. CHAROEN MATARACH
   62 3313120171062 Bachelor Degree MR PUNSaK NONTING
   63 3313120171063 Bachelor Degree MR. MANA MONTREEPHITHAK
   64 3313120171064 Bachelor Degree MR. YONG WISETWOHAN
   65 3313120171065 Bachelor Degree MR. SOPHON PHOTHISARN
   66 3313120171066 Bachelor Degree MR. SUNTORN SAMART
   67 3313120171067 Bachelor Degree MR. ADIREK PITTAKASO
   68 3313120171068 Bachelor Degree MR. ARJ AMNAJCHAREON
   69 3313120171069 Bachelor Degree MISS PANTIRA KRAITONG
   70 3313120171070 Bachelor Degree MISS MANEEWAN SUBSAKUL
   71 3313120171071 Bachelor Degree MRS. PATTAMAPORN KLOMJIT
   72 3313120171072 Bachelor Degree MRS. SAOWANEE BUTSURI
   73 3313120171073 Bachelor Degree MRS. BUPPHA KITAMORNVATCH
   74 3313120171074 Bachelor Degree MISS MARISA SIRIBOON
   75 3313120171075 Doctorate degree MR. AKEBHOP LAOLAPHA
   76 3313120171076 Doctorate degree MR. THONGCHAI KANPAN
   77 3313120171077 Doctorate degree MR. KOSOL MOMA
   78 3313120171078 Doctorate degree MISS CHITTARAT YOUNGYOO
   79 3313120171079 Doctorate degree MR. SUPAKIT JINDAPAN
   80 3313120171080 Doctorate degree MRS. MALI SINGCHAI
   81 3313120171081 Doctorate degree Pol.Capt. PRECHAPON RATANAMANEE
   82 3313120171082 Doctorate degree MR. ANUWAT TONGSAENG
   83 3313120171083 Doctorate degree MISS ATINART MARTHAM
   84 3313120171084 Doctorate Degree  h.c. MR. PONGPET TAHAPROM
   85 3313120171085 Doctorate degree h.c. MRS. CHANISARA BOONPRASOP
   86 3313120171086 Doctorate Degree MR. PHAIRAT PHIBOON
   87 3313120171087 Doctorate Degree PHRA THANUN MAPIWONG
   88 3313120171088 Doctorate degree h.c. MRS. PRANEET NAKKED
   89 3313120171089 Doctorate Degree MRS. NIPATCHAI CHAIWARAMUKKL
   90 3313120171090 Doctorate Degree MR. KANTIPAT  HIRANRATTANASUPORN
   91 3313120171091 Doctorate Degree MR. PORNTHEP CHANTRANIPH
   92 3313120171092 Doctorate degree MISS RUKHARUTAI YOKSUKRUTAIKAIKAU
   93 3313120171093 Master degree MRS. PANNGAM SAMANA
   94 3313120171094 Master degree MRS. ATTAPON SRISUK
   95 3313120171095 Master degree MR. WONGSAK KAUKAM
   96 3313120171096 Master degree h.c. MR. PRASARN PRADITSOPHON
   97 3313120171097 Master degree MR. HIRUN PIMPALAI
   98 3313120171098 Master degree MRS. KANHA SUKJAI
   99 3313120171099 Master degree MR. ANON BUNSONG
   100 3313120171100 Master degree MR. VEESAWAD TIANBUCHA
   101 3313120171101 Master degree MR. KITTATHAT BUNPRATHUEANG
   102 3313120171102 Master degree MR. TANONGSAK WANYOU
   103 3313120171103 Master degree MISS APASSARA SEETHUPTHAI
   104 3313120171104 Master degree MRS. PRAYUN YUPIN
   105 3313120171105 Master degree MRS. MALIVAN BANGNIMNOY
   106 3313120171106 Master degree MRS. DAWRUENG RERKBUBPHA
   107 3313120171107 Master degree MR. KHAMCHAN YENTHAISONG
   108 3313120171108 Master degree MR. SAMRUAL MEESOMCHAI
   109 3313120171109 Master degree MR. MONTHIAN PANPANG
   110 3313120171110 Master degree MISS ANCHALEE SOMPOTE
   111 3313120171111 Master degree MR. KHUNCHAI KINGNAMECHA
   112 3313120171112 Master degree MR. KRIANGSAK CHALOEMPHON
   113 3313120171113 Master degree MRS. SRISWAN KINGJAN
   114 3313120171114 Master Degree MRS. POTJAMAN CHAUNSAWAT
   115 3313120171115 Master Degree MISS PATAMA YONGPRUKSA
   116 3313120171116 Master Degree MRS. ARUNROJ SNGANGAM
   117 3313120171117 Master Degree MRS. VIPA KUNNARAKTAI
   118 3313120171118 Master Degree MR. CHAMNAN PUNGTHIN
   119 3313120171119 Master Degree MR. YUT BOONKET
   120 3313120171120 Master degree MISS SUPARAKORN KANLAYASIN
   121 3313120171121 Master degree MISS O-RASA  PHOCKABURT
   122 3313120171126 Bachelor Degree MR. DET PROMNOK
   123 3313120171127 Bachelor Degree MR. VICHIT JIPUNAPO
   124 3313120171128 Bachelor Degree MRS. KITA CONGMUANG
   125 3313120171129 Doctorate degree PHRA SIPHANDONE SOUVANHNASENG
   126 3313120171130 Master degree  h.c. MRS. SAMRAN SAENGKHAM
   127 3313120171132 Master degree MRS. THANHATHAI PHANPHATI
   128 3313120171133 Master degree MR. KRISADA JEERIPHAB
   129 3313120171134 Master degree MRS. RATRI TONGSUWAN
   130 3313120171135 Master degree MR. WANCHAI LILA
   131 3313120171136 Master degree MRS. JINTAPHANI ORACHON
   132 3313120171137 Master degree MISS WIMONSIRI MESOMSONG
   133 3313120171138 Master degree MR. ISARES THIANKUL
   134 3313120171139 Master degree MR. KITTI HIRANNIEAMOL
   135 3313120171140 Doctorate degree POL.COL. VIRUTE SIRISWADIBUTR
   136 3313120171141 Doctorate degree h.c. MRS. CHABA ONNAK
   137 3313120171142 Bachelor Degree MR. PAYUNSAK KROMDARA
   138 3313120171143 Bachelor Degree MRS. SOMKID KROMDARA
   139 3313120171144 Bachelor Degree MRS. SIRIPAK NAKBART
   140 3313120171145 Bachelor Degree MISS YINDEE ANUTAMI
   141 3313120171146 Doctorate degree h.c. MR. SAKCHAI TEJAVEJ
   142 3313120171147 Doctorate degree MISS SUTHIDA KARAGATE
   143 3313120171148 Bachelor Degree MR. PRATEEP JARDTHONG
   144 3313120171149 Bachelor Degree MR. TANAT CHONLAYUT
   145 3313120171150 Doctorate degree h.c. MR. ANON SANNAN
   146 3313120171151 Doctorate degree h.c. MISS PIMLAPAS SASIVALASAKORN
   147 3313120171152 Doctorate degree h.c. MR. PAKPUM PUPHAMAS
   148 3313120171153 Doctorate degree h.c. MR. KANOKSAK LIKITPRIWAN
   149 3313120171154 Doctorate degree h.c. MRS. RADTHANAN TANGKIATPHACHARA
   150 3313120171158 Master degree h.c. MRS. NISMA TAHAPROM
   151 3313120171159 Doctorate degree h.c. MRS. THAWALUN MITHAROENMAEE
   152 3313120171160 Doctorate degree h.c. MR. PRAYOUNG NUBOONKONG
   153 3313120171161 Master degree  h.c. MR. MONGKON PHINDUOG
   154 3313120171162 Doctorate degree h.c. MR. SORALAK MINGTISONG
   155 3313120171163 Bachelor Degree MR. WICHAI SAIKEAW
   156 3313120171164 Doctorate degree h.c. MR. PRACHA HUTANUWATRA
   157 3313120171165 Bachelor Degree PHRA MAITREE KAEWMAHA
   158 3313120171166 Doctorate degree h.c. PHRAKRUWIJITCHAYANURAK (PRAH POOLKLIN)
   159 3313120171167 Doctorate degree h.c. PHRAKRUWADHIPATCHARASOPHON (RACHAN BUABNA)
   160 3313120171168 Doctorate degree h.c. MR. PHISIT WISIDDHIWATTHANAKHET
   161 3313120171169 Doctorate degree h.c. MR. YUTTHAPHAN PAKKULNAN
   162 3313120171170 Bachelor Degree MRS. KAMFA HUANSRITAI
   163 3313120171171 Doctorate degree h.c. MR. NOPPADOL KONKAM
   164 3313120171172 Doctorate degree h.c. MR. PIPOB THONGCHAI
   165 3313120171173 Doctorate degree h.c. MRS. RATCHANEE THONGCHAI
   166 3313120171174 Doctorate degree h.c. PHRAMUNIANOMAKUN (WICHAIN WACHIRO)
   167 3313120171176 Doctorate degree h.c. PHRARACHBUDDHIWIDES (SURACHET BOONNOM)
   168 3313120171177 Doctorate degree h.c. MR. MONTRI PONGCHAROEN
   169 3313120171178 Doctorate degree h.c. MRS. SUNETRA  PHARKCHAROAN
   170 3313120171179 Doctorate degree h.c. MR. SUPAT THANAPINGPONG
   171 3313120171180 Doctorate degree h.c. MR. JETSADA MINGSAMORN
   172 3313120171181 Doctorate degree h.c. MR. PRANOM CHAISENA
   173 3313120171182 Master degree h.c. MRS. MAYURA DUANGSRI NGAMPRAKON
   174 3313120171183 Doctorate degree h.c. MR. SOMDEJ JULRACH
  • 0
  • 0
  • ไม่มีกระทู้